Arbetslöshetssituationen juni 2019

Det relativa arbetslöshetstalet 3,3 procent i juni

I juni var det relativa arbetslöshetstalet i genomsnitt 3,3 procent, i juni ifjol var det relativa arbetslöshetstalet 3,5 procent. För kvinnorna var det relativa arbetslöshetstalet 3,0 procent medan det var 3,6 procent för männen. I juni var 0,8 procent av arbetskraften sysselsatta i sysselsättningsfrämjande åtgärder (sysselsättningsstöd, arbetsprövning/arbetspraktik eller i sysselsättningsfrämjande utbildning).

Det relativa arbetslöshetstalet för ungdomar under 25 år var 5,0 procent, i juni ifjol var det 4,6 procent. För kvinnor var ungdomsarbetslöshetstalet lägre än för männen, 3,6 procent jämfört med 6,3 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för de 55 år fyllda var 3,4 procent (3,5 procent i juni ifjol). Här var arbetslöshetstalet 3,0 procent för kvinnorna och 3,9 procent för männen. Antalet långtidsarbetslösa (193 stycken) var högre än i juni ifjol (171 stycken), och utgör 1,3 procent av arbetskraften (1,1 procent i juni ifjol). Av de långtidsarbetslösa var 72 stycken över 55 år (2,1 procent) och 16 personer under 25 år (0,5 procent). Av de arbetslösa personerna under 25 år hade 35 personer varit arbetslösa längre än tre månader (2,4 procent). För en tabell med aktuella uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet efter utvalda åldersgrupper samt arbetslöshetens längd, klicka här.

Det relativa arbetslöshetstalet sjönk på landsbygden

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetstalet i Mariehamn i juni var 4,8 procent (samma som i juni ifjol). På landsbygden sjönk arbetslöshetstalet i juni till ca 2,4 procent (2,6 procent i juni ifjol) medan det i skärgården var ca 2,2 procent (2,5 procent i juni ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetstalet i juni högst i Mariehamn (med 4,8 procent) medan det var lägst i Sottunga som fortsättningsvis inte hade några arbetslösa. För en tabell med kommunvisa uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet, klicka här.

Figur 1: Regionala arbetslöshetstal 2000–2019

Linjediagram som illustrerar det regionvisa arbetslöshetstalet. Arbetslösheten håller sig på en högre nivå i Mariehamn än både på landsbygden och i skärgården

Antalet lediga platser minskade

Antalet lediga platser var i juni 226 stycken (inklusive 82 sommararbetsplatser), och det är 19 platser mindre än i juni 2018. De lediga platserna i förhållande till antalet arbetslösa arbetssökande var 45,2 procent i juni i år, vilket är 1,8 procentenheter mindre än juni ifjol. Under juni månad tillsattes 302 stycken lediga platser vilket är 52 platser fler än under juni ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 54,6 procent inom tre veckor, jämfört med ca 50,4 procent i juni ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkesgruppen service- och försäljningspersonal (med 122 stycken).

Beskrivning av statistiken

Observera att uppgiften för arbetskraften justeras i januari, vilket kan medföra vissa förändringar i det relativa arbetslöshetstalet. Mer information om förändringen av arbetskraften finns i statistikmeddelandet Sysselsatt arbetskraft den 31.12.2016. Vid jämförelser med uppgifter för Finland, vänligen notera att de uppgifter som publiceras av Statistikcentralen baserar sig på Arbetskraftsundersökningen (AKU). Arbetslöshetsuppgifter i AKU brukar generellt vara betydligt lägre än registerbaserade uppgifter från Arbets- och Näringsministeriet, vilka motsvarar uppgifterna i den åländska arbetslöshetsstatistiken.

För mera information om arbetslöshetsstatistiken och dess begrepp, klicka här.

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax