Arbetslöshetssituationen maj 2009

Den öppna arbetslöshetsgraden var 2,3 procent i maj
I maj uppgick den öppna arbetslöshetsgraden till 2,3 procent, 0,6 procentenheter högre än i maj ifjol. Den totala arbetslöshetsgraden (vilken inkluderar 37 personer i sysselsättningsåtgärder) uppgick till 2,5 procent, och den var 0,9 procentenheter högre för de åländska männen (3,0 procent) än för kvinnorna (2,1 procent). Den totala arbetslöshetsgraden var 0,6 procentenheter högre än i maj 2008. Arbetslöshetsgraden för ungdomar under 25 år (4,5 procent) var 1,6 procentenheter högre än i maj ifjol.  Arbetslösheten för de 55 år fyllda (2,0 procent) var 0,2 procentenheter lägre i maj i år jämfört med maj ifjol. Antalet långtidsarbetslösa ökade med 17 personer till 66 jämfört med maj ifjol, och utgör 0,5 procent av arbetskraften.

Arbetslöshetsgraden ökar snabbast  i Mariehamn och på landsbygden
En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetsgraden ökar snabbast på landsbygden, i maj var den 1,8 procent medan den i maj ifjol var 1,1 procent. I Mariehamn ökade arbetslöshetsgraden i maj till 2,8 procent (2,3 procent i maj ifjol) medan den i skärgården ökade till 2,2 procent (1,9 procent i maj ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetsgraden i maj högst i Brändö 3,8 procent och lägst i Föglö med 0,7 procent.

Antalet lediga platser minskar
Antalet lediga platser var i maj 181 stycken, och det är hela 96 platser färre än jämfört med situationen ett år tidigare. De lediga platserna i förhållande till antalet öppet arbetslösa var 58,2 procent i maj i år, vilket var 66,0 procentenheter lägre än i maj ifjol. Det säsongrensade trendvärdet för den öppna och totala arbetslösheten uppgick till 2,7 respektive 2,9 procent och för de lediga platsernas andel av arbetslösa till 48,7 procent. Det totala antalet arbetssökande (inklusive andra än arbetslösa) uppgick till 699 st i slutet av maj vilket är 101 personer fler än ett år tidigare. Under maj månad tillsattes 252 st lediga platser, vilket var 69 st färre än under maj ifjol.  Av de tillsatta platserna tillsattes ca 47 procent inom tre veckor jämfört med ca 58 procent under maj ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkeskategorin hälsovård och socialt arbete (86 st). Av samtliga tillsatta tjänster var 6 st sjöarbetsplatser.

För att läsa hela meddelandet, klicka här.