Arbetslöshetssituationen november 2017

Det relativa arbetslöshetstalet 3,7 procent i november

I november var det relativa arbetslöshetstalet i genomsnitt 3,7 procent, samma som i november ifjol. För kvinnorna var det relativa arbetslöshetstalet 3,3 procent medan det var 4,0 procent för männen. I november var 1,2 procent av arbetskraften sysselsatta i sysselsättningsfrämjande åtgärder (sysselsättningsstöd, arbetsprövning/arbetspraktik eller i sysselsättningsfrämjande utbildning).

Det relativa arbetslöshetstalet för ungdomar under 25 år var 4,6 procent, i november ifjol var det 5,0 procent. Det relativa arbetslöshetstalet var samma för både kvinnor och män under 25 år. Det relativa arbetslöshetstalet för de 55 år fyllda var 3,5 procent (3,3 procent i november ifjol). Här var arbetslöshetstalet 3,1 procent för kvinnorna och 3,8 procent för männen. Antalet långtidsarbetslösa (152 st) var högre än i november ifjol (137 st), och utgör 1,0 procent av arbetskraften (0,9 procent i november ifjol). Av de långtidsarbetslösa var 57 st över 55 år (1,7 procent) och tre personer under 25 år (0,1 procent). Av de arbetslösa personerna under 25 år hade nio personer varit arbetslösa längre än tre månader (0,6 procent). För en tabell med aktuella uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet efter utvalda åldersgrupper samt arbetslöshetens längd, klicka här.

Det relativa arbetslöshetstalet ökade i Mariehamn

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetstalet i Mariehamn i november var 4,5 procent (4,4 procent i november ifjol). På landsbygden sjönk arbetslöshetstalet i november till 3,2 procent (3,3 procent i november ifjol) medan det i skärgården sjönk till 2,5 procent (3,3 procent i november ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetstalet i november högst i Geta (med 6,3 procent) medan det var lägst i Sottunga, som fortsättningsvis inte hade några arbetslösa personer. För en tabell med kommunvisa uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet, klicka här.

Figur 1: Regionala arbetslöshetstal 2000–2017

Arbetslösheten håller sig på en högre nivå i Mariehamn än både på landsbygden och i skärgården

Antalet lediga platser ökade

Antalet lediga platser var i november 176 stycken, och det är 26 lediga platser fler än ett år tidigare. De lediga platserna i förhållande till antalet arbetslösa arbetssökande var 31,8 procent i november i år, vilket är 4,2 procentenheter högre än november ifjol. Under november månad tillsattes 125 st lediga platser, vilket är 21 platser mindre än under november ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 66,4 procent inom tre veckor, jämfört med ca 60,3 procent i november ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkesgruppen service- och försäljningspersonal (med 31 st).

Beskrivning av statistiken

Observera att uppgiften för arbetskraften justeras i januari, vilket kan medföra vissa förändringar i det relativa arbetslöshetstalet. Mer information om förändringen av arbetskraften finns i statistikmeddelandet Sysselsatt arbetskraft den 31.12.2015. Vid jämförelser med uppgifter för Finland, vänligen notera att de uppgifter som publiceras av Statistikcentralen baserar sig på Arbetskraftsundersökningen (AKU). Arbetslöshetsuppgifter i AKU brukar generellt vara betydligt lägre än registerbaserade uppgifter från Arbets- och Näringsministeriet, vilka motsvarar uppgifterna i den åländska arbetslöshetsstatistiken.

För mera information om arbetslöshetsstatistiken och dess begrepp, klicka här.

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax