Arbetslöshetssituationen november 2021

Det relativa arbetslöshetstalet 4,9 procent i november

I november var det relativa arbetslöshetstalet i genomsnitt 4,9 procent, jämfört med 9,1 procent i november ifjol. För kvinnorna var det relativa arbetslöshetstalet 4,4 procent medan det var 5,3 procent för männen. I november var 1,5 procent av arbetskraften sysselsatta i sysselsättningsfrämjande åtgärder (sysselsättningsstöd, arbetsprövning/arbetspraktik eller i sysselsättningsfrämjande utbildning).

Coronavirusets (covid-19) inverkan på den åländska arbetsmarknaden

Den rådande coronavirussituationen och de restriktioner som för närvarande råder på Åland har fortsättningsvis konsekvenser för sysselsättningsläget på den åländska arbetsmarknaden. Efter den snabba ökningen av antalet arbetslösa samt permitterade arbetssökande under våren 2020, så har antalet sedan dess minskat i långsam takt. Antalet är dock fortfarande fler än innan coronapandemin.

Det kan poängteras att i den här statistiken definieras dels arbetslösa arbetssökande, dels permitterade personer som arbetslösa. De permitterade personerna har fortfarande en arbetsgivare i praktiken även om de för tillfället saknar arbete.

Figur 1: Arbetssökande personer i november efter arbetsmarknadsstatus

Av alla arbetssökande personer i november stod arbetslösa för ungefär 35 procent

Figur 1 illustrerar att ungefär sju procent av de arbetssökande personerna i november 2021 (inklusive boende utanför Åland) bestod av permitterade arbetstagare (122 personer). Jämfört med oktober 2021 är det en minskning med tre personer. Lite mer än 35 procent av de arbetssökande personerna var arbetslösa (632 personer), detta i sin tur är en minskning med 19 personer jämfört med oktober 2021.

Sett till ålder var det relativa arbetslöshetstalet snarlikt för samtliga åldersklasser. I november var det relativa arbetslöshetstalet högst för personer 55 år och äldre (5,2 procent), följt av personer i åldern 25–54 år (4,8 procent) samt personer under 25 år (4,2 procent). Jämfört med situationen i oktober har det relativa arbetslöshetstalet minskat i samtliga åldersgrupper, mest har arbetslöshetstalet minskat för personer under 25 år.

Observera att en av orsakerna till den minskade arbetslösheten jämfört med situationen för ett år sedan är att företagare som lyfter arbetsmarknadsstöd numera är kodade som i arbete, efter att tidigare varit kodade som arbetslösa. Denna förändring är enligt nationella anvisningar och genomfördes i samband med maj månads statistik.

Antalet långtidsarbetslösa sjönk i november

Det relativa arbetslöshetstalet för ungdomar under 25 år var 4,2 procent, jämfört med 10,0 procent i november ifjol. För kvinnor var ungdomsarbetslöshetstalet lägre än för männen, 2,9 procent jämfört med 5,4 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för de 55 år fyllda var 5,2 procent (9,6 procent i november ifjol). Här var arbetslöshetstalet 5,3 procent för kvinnorna och 5,0 procent för männen. Antalet långtidsarbetslösa (388 stycken) var lägre än i november ifjol (782 stycken), och utgör 2,5 procent av arbetskraften (5,1 procent i november ifjol). Antalet långtidsarbetslösa har även minskat jämfört med oktober då antalet var 408 st. Av de långtidsarbetslösa var 126 stycken över 55 år (3,5 procent) och 14 personer under 25 år (0,4 procent). Av de arbetslösa personerna under 25 år hade 27 personer varit arbetslösa längre än tre månader (1,9 procent). För en tabell med aktuella uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet efter utvalda åldersgrupper samt arbetslöshetens längd, klicka här.

Det relativa arbetslöshetstalet högst i Kökar

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetstalet i Mariehamn i november var 6,2 procent (11,5 procent i november ifjol). På landsbygden var arbetslöshetstalet i november ca 4,1 procent (7,7 procent i november ifjol) medan det i skärgården sjönk till 2,7 procent (5,7 procent i november ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetstalet i november högst i Kökar (med 6,3 procent) medan Sottunga fortsättningsvis inte hade några arbetslösa personer alls. För en tabell med kommunvisa uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet, klicka här.

Figur 1: Regionala arbetslöshetstal 2010–2021

Arbetslösheten håller sig på en högre nivå i Mariehamn än både på landsbygden och i skärgården

Antalet lediga platser ökade jämfört med november ifjol

Antalet lediga platser var i november 326 stycken, och det är 214 platser mer än i november 2020. De lediga platserna i förhållande till antalet arbetslösa arbetssökande var 43,6 procent i november i år, vilket är 35,5 procentenheter högre än november ifjol. Under november månad tillsattes 169 stycken lediga platser vilket är 70 platser mer än under november ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 59,2 procent inom tre veckor, jämfört med ca 65,7 procent i november ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkesgruppen service- och försäljningspersonal (med 50 stycken).

Beskrivning av statistiken

Observera att uppgiften för arbetskraften justeras i januari, vilket kan medföra vissa förändringar i det relativa arbetslöshetstalet. Mer information om förändringen av arbetskraften finns i statistikmeddelandet Sysselsatt arbetskraft den 31.12.2019. Vid jämförelser med uppgifter för Finland, vänligen notera att de uppgifter som publiceras av Statistikcentralen baserar sig på Arbetskraftsundersökningen (AKU). Arbetslöshetsuppgifter i AKU brukar generellt vara betydligt lägre än registerbaserade uppgifter från Arbets- och Näringsministeriet, vilka motsvarar uppgifterna i den åländska arbetslöshetsstatistiken.

För mera information om arbetslöshetsstatistiken och dess begrepp, klicka här.

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax