Arbetslöshetssituationen oktober 2019

Det relativa arbetslöshetstalet 3,4 procent i oktober

I oktober var det relativa arbetslöshetstalet i genomsnitt 3,4 procent, det är en ökning från 3,1 procent i oktober ifjol. För kvinnorna var det relativa arbetslöshetstalet 3,0 procent medan det var 3,8 procent för männen. I oktober var 1,0 procent av arbetskraften sysselsatta i sysselsättningsfrämjande åtgärder (sysselsättningsstöd, arbetsprövning/arbetspraktik eller i sysselsättningsfrämjande utbildning).

Det relativa arbetslöshetstalet för ungdomar under 25 år var 5,4 procent, i oktober ifjol var det 5,1 procent. För kvinnor var ungdomsarbetslöshetstalet lägre än för männen, 3,7 procent jämfört med 6,9 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för de 55 år fyllda var 3,4 procent (3,1 procent i oktober ifjol). Här var arbetslöshetstalet 2,9 procent för kvinnorna och 4,1 procent för männen. Antalet långtidsarbetslösa (168 stycken) var marginellt högre än i oktober ifjol (167 stycken), och utgör 1,1 procent av arbetskraften (samma som i oktober ifjol). Av de långtidsarbetslösa var 56 stycken över 55 år (1,6 procent) och elva personer under 25 år (0,3 procent). Av de arbetslösa personerna under 25 år hade 22 personer varit arbetslösa längre än tre månader (1,5 procent). För en tabell med aktuella uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet efter utvalda åldersgrupper samt arbetslöshetens längd, klicka här.

Det relativa arbetslöshetstalet sjönk i skärgården

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetstalet i Mariehamn i oktober var 4,5 procent (4,0 procent i oktober ifjol). På landsbygden var arbetslöshetstalet i oktober ca 2,8 procent (2,5 procent i oktober ifjol) medan det i skärgården sjönk till ca 2,0 procent (2,5 procent i oktober ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetstalet i oktober högst i Sund med 5,1 procent medan det var lägst i Föglö med 1,2 procent. För en tabell med kommunvisa uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet, klicka här.

Figur 1: Regionala arbetslöshetstal 2000–2019

Linjediagram som illustrerar det regionvisa arbetslöshetstalet. Arbetslösheten håller sig på en högre nivå i Mariehamn än både på landsbygden och i skärgården

Antalet tillsatta platser ökade

Antalet lediga platser var i oktober 157 stycken, och det är en plats mer än i oktober 2018. De lediga platserna i förhållande till antalet arbetslösa arbetssökande var 30,4 procent i oktober i år, vilket är 3,0 procentenheter mindre än oktober ifjol. Under oktober månad tillsattes 302 stycken lediga platser vilket är hela 158 platser fler än under oktober ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 54,6 procent inom tre veckor, jämfört med ca 66,7 procent i oktober ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkesgruppen service- och försäljningspersonal (med 122 stycken).

Beskrivning av statistiken

Observera att uppgiften för arbetskraften justeras i januari, vilket kan medföra vissa förändringar i det relativa arbetslöshetstalet. Mer information om förändringen av arbetskraften finns i statistikmeddelandet Sysselsatt arbetskraft den 31.12.2016. Vid jämförelser med uppgifter för Finland, vänligen notera att de uppgifter som publiceras av Statistikcentralen baserar sig på Arbetskraftsundersökningen (AKU). Arbetslöshetsuppgifter i AKU brukar generellt vara betydligt lägre än registerbaserade uppgifter från Arbets- och Näringsministeriet, vilka motsvarar uppgifterna i den åländska arbetslöshetsstatistiken.

För mera information om arbetslöshetsstatistiken och dess begrepp, klicka här.

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax