Arbetslöshetssituationen september 2017

Det relativa arbetslöshetstalet 3,3 procent i september

I september var det relativa arbetslöshetstalet i genomsnitt 3,3 procent, i september ifjol var arbetslöshetstalet 3,4 procent. För kvinnorna var det relativa arbetslöshetstalet 3,1 procent medan det var 3,5 procent för männen. I september var 0,9 procent av arbetskraften sysselsatta i sysselsättningsfrämjande åtgärder (sysselsättningsstöd, arbetsprövning/arbetspraktik eller i sysselsättningsfrämjande utbildning).

Det relativa arbetslöshetstalet för ungdomar under 25 år var 3,9 procent, i september ifjol var det 4,7 procent. Det relativa arbetslöshetstalet var samma för kvinnor och män, 3,9 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för de 55 år fyllda var 3,1 procent (3,2 procent i september ifjol). Här var arbetslöshetstalet 3,0 procent för kvinnorna och 3,3 procent för männen. Antalet långtidsarbetslösa (165 st) var högre än i september ifjol (147 st), och utgör 1,1 procent av arbetskraften (1,0 procent i september ifjol). Av de långtidsarbetslösa var 55 st över 55 år (1,6 procent) och fyra personer under 25 år (0,1 procent). Av de arbetslösa personerna under 25 år hade nio personer varit arbetslösa längre än tre månader (0,6 procent). För en tabell med aktuella uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet efter utvalda åldersgrupper samt arbetslöshetens längd, klicka här.

Det relativa arbetslöshetstalet ökade något i Mariehamn

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetstalet i Mariehamn i september var 4,3 procent (4,2 procent i september ifjol). På landsbygden sjönk arbetslöshetstalet i september till 2,7 procent (2,8 procent i september ifjol) medan det i skärgården sjönk till 2,2 procent (2,9 procent i september ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetstalet i september högst i Geta (med 5,5 procent) medan det var lägst i Sottunga, som fortsättningsvis inte hade några arbetslösa personer. För en tabell med kommunvisa uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet, klicka här.

Figur 1: Regionala arbetslöshetstal 2000–2017

Arbetslösheten håller sig på en högre nivå i Mariehamn än både på landsbygden och i skärgården

Antalet lediga platser minskade

Antalet lediga platser var i september 140 stycken, och det är hela 63 lediga platser färre än ett år tidigare. De lediga platserna i förhållande till antalet arbetslösa arbetssökande var 27,9 procent i september i år, vilket är 13,5 procentenheter lägre än september ifjol. Under september månad tillsattes 204 st lediga platser, vilket är 14 platser mindre än under september ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 60,8 procent inom tre veckor, jämfört med ca 63,8 procent i september ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkesgruppen service- och försäljningspersonal (med 75 st).

Beskrivning av statistiken

Observera att uppgiften för arbetskraften justeras i januari, vilket kan medföra vissa förändringar i det relativa arbetslöshetstalet. Enligt de senaste uppgifterna har arbetskraften på Åland ökat, vilket innebär att det relativa arbetslöshetstalet har sjunkit lite trots att antalet arbetslösa arbetssökande har ökat något. Mer information om förändringen av arbetskraften finns i statistikmeddelandet Sysselsatt arbetskraft den 31.12.2014. Vid jämförelser med uppgifter för Finland, vänligen notera att de uppgifter som publiceras av Statistikcentralen baserar sig på Arbetskraftsundersökningen (AKU). Arbetslöshetsuppgifter i AKU brukar generellt vara betydligt lägre än registerbaserade uppgifter från Arbets- och Näringsministeriet, vilka motsvarar uppgifterna i den åländska arbetslöshetsstatistiken.

För mera information om arbetslöshetsstatistiken och dess begrepp, klicka här.

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax