Befolkningens åldersstruktur 31.12.2011

Rekordmånga uppnådde pensionsålder

Under 2011 fyllde nästan 450 personer 65 år, vilket är 50 fler än 2010 och den största siffran hittills. Eftersom de nyblivna pensionärerna var betydligt fler än de avlidna ökade antalet invånare som är 65 år eller äldre med över 200 och är nu drygt 5 350. Detta framgår av statistiken över befolkningens åldersstruktur på ÅSUBs webbplats som nu är uppdaterad med de slutliga uppgifterna för 31 december 2011.

Andelen av befolkningen som har fyllt 65 steg från 18,4 till 18,9 procent. I Finland är andelen 18,1 procent och i Sverige 18,8. I båda länder steg procenten under 2011. Det var främst de yngre pensionärerna som ökade i antal. Invånarna i åldersgruppen 65–74 år ökade med drygt 210 personer, medan de som är 75 år eller äldre blev bara ett tiotal flera. Andelen pensionärer i befolkningen ökade i alla kommuner utom Finström och Geta, där den sjönk, och Kumlinge där den var oförändrad.

Äldrekvoten, d.v.s. antalet 65 år fyllda per 100 personer i åldrarna 20–65 år, steg från 31 till 32 under 2011. Kvoten ökade i alla regioner och är nu 51 i skärgården, 32 i Mariehamn och 30 på landsbygden. Som en jämförelse kan nämnas att äldrekvoten år 2000 var 46 i skärgården och 26 på landsbygden och i Mariehamn.

Betydande ökning också av 18–29-åringar

De som är i den ”övre medelåldern”, 50–64 år, minskade med 50 personer efter att ha haft en stor tillväxt i över två decennier, eftersom de årskullar som uppnår pensionsålder nu är större än de som fyller 50.  Invånarna i åldrarna 30–49 år blev nästan 50 flera tack vare inflyttning.
De som är 18–29 år ökade med över 110, främst p.g.a. inflyttningsöverskott men också för att det nu är relativt stora årskullar som går ut i vuxenlivet. Denna åldersgrupp växte i alla regioner, men mest på landsbygden. Drygt 350 personer uppnådde myndighetsålder, d.v.s. fyllde 18 år, under 2011.

Antalet 7–17-åringar var i stort sett oförändrat. Inflyttningen gjorde att de inte minskade i antal. Barnen under skolålder ökade med drygt 30. Trots att antalet invånare som är under 18 år således ökade, sjönk deras andel av befolkningen från 20,1 till 20,0 procent. I Finland är procenten också 20,0 och i Sverige 20,2. Andelen är fallande i båda länder.

 

De största årskullarna mellan 43 och 65 år

Bland dem som är födda från 1945 fram till slutet av 1960-talet omfattar de flesta årskullar omkring 400 personer eller mera. De som är födda 1967, d.v.s. 44-åringarna, är allra flest eller 462 personer. Därefter följer 46-åringarna och 65-åringarna. Den minsta årsklassen under 70 år är 25-åringarna som är 280 stycken.

Sju personer har fyllt 100 år, sex kvinnor och en man. De tre äldsta är 102 år.  

De exakta sifferuppgifterna om åldersstrukturen och dess förändringar finns i följande tabeller:

Befolkningen på hela Åland efter kön och ålder 31.12.2011 redovisas i två olika tabeller, i femårsgrupper och ettårsgrupper.

Förändringen av åldersstrukturen från 2010 till 2011 framgår av tabellen Befolkning efter ålder 31.12.2010 och 31.12.2011.

Siffror för kommunerna och regionerna finns i databasen Befolkning efter kommun, kön och ålder 1997–2011. Detta är en pc-axis fil ur vilken man enkelt kan plocka fram just de uppgifter man behöver.

Tabellen Kommunernas befolkning efter åldersgrupper 2000-2011 ger en överblick över de centrala utvecklingsdragen i kommunerna och i tabellen Äldrekvot efter kommun 2000–2011 sätts antalet 65 år fyllda i relation till antalet personer i åldrarna 20–64 år.

Beskrivning av statistiken 

Mera information ger Kenth Häggblom, kenth.haggblom[at]asub.ax

 Publicerad 22.3.2012