Befolkningens åldersstruktur 31.12.2014

Drygt 20 procent är nu över 65 år

Åldermässigt kan Ålands befolkning delas in i fem lika stora delar: Barn och unga under 18 år, ungdomar och unga vuxna mellan 18 och 34, personer mellan 35 och 49 år, personer mellan 50 och 64 år samt pensionärer 65 år och äldre. I var och en av grupperna finns det mellan 5 500 och 6 000 personer. Detta framgår av statistiken över befolkningens åldersstruktur på ÅSUBs webbplats som nu är uppdaterad med de slutliga uppgifterna för 31 december 2014.

 

Färre medelålders

Den åldersgrupp som växer klart mest är de som har fyllt 65. De blir 150 – 200 flera varje år. Under 2014 ökade de med drygt 190.  Det var främst de yngre pensionärerna som ökade, men även de som är över 75 år blev flera. Också de som är under 18 och de unga vuxna ökade, medan den medelålders befolkningen minskade något. 

 

Orsaken till att pensionärerna ökar så mycket är befolkningens åldersstruktur. De största årsklasserna i befolkningen utgörs av de som är födda från 1946 fram till slutet av 1960-talet, d.v.s. de som är mellan 46 och 68 år. Detta gör att det nu är stora årskullar på 400 personer som fyller 65 varje år, vilket vida överstiger antalet avlidna. Detta är också förklaringen till att invånarna i medelåldern minskar. Denna nedgång är dock rätt liten, eftersom flyttningsöverskott delvis kompenserar det stora antal som uppnår pensionsålder. Flyttningsöverskott är också orsaken till tillväxten i de yngre årsklasserna. Det årliga antalet födda räcker inte till för att helt kompensera för de årskullar som går ut i vuxenlivet.

 

Det finns nu ungefär lika många kvinnor som män i befolkningen. I de yngre åldersgrupperna är männen i majoritet, medan kvinnorna är flera från 45 år och uppåt. Undantag är dock 65–74-åringarna där männen är något flera. Högre upp i åldrarna är kvinnomajoriteten stor. Två tredjedelar av de som har fyllt 85 är kvinnor.

Pensionärerna ökar i Mariehamn, de unga ökar i Jomala

De som fyllt 65 år ökade med 90 personer både i Mariehamn och på landsbygden samt med ett tiotal i skärgården. Antalet ökade i de flesta kommuner. Äldrekvoten, d.v.s. antalet 65 år fyllda per 100 personer i åldrarna 20–64 år, ökade från 34 till 36 under 2014. Kvoten steg i alla regioner och är nu 36 i Mariehamn, 33 på landsbygden och 56 i skärgården.

 

Invånarna under 18 år blev flera i Mariehamn samt i fem landsbygds- och tre skärgårdskommuner. Störst var ökningen i Jomala, över 50 personer, och därmed blev Jomala den enda kommun där över 25 procent av invånarna tillhör denna åldersgrupp.

 

Något större andel äldre än i Sverige och Finland

Totalt på Åland sjönk andelen av befolkningen som är under 18 år något, från 19,8 till 19,7 procent. Förändringen och andelen är densamma för Finland. I Sverige däremot steg andelen unga år 2014 och är nu 20,4 procent. De som har fyllt 65 ökade med en halv procentenhet på Åland till 20,4 procent och är därmed första gången över 20 procent av befolkningen. Ökningen var lika stor i Finland, men där ligger andelen på 19,9 procent. Sverige hade en långsammare tillväxt av pensionärer och andelen är något lägre eller 19,6 procent.

De exakta sifferuppgifterna om åldersstrukturen och dess förändringar finns i följande tabeller:

Befolkningen på hela Åland efter kön och ålder 31.12.2014 redovisas i två olika tabeller, i femårsgrupper och ettårsgrupper.
Förändringen av åldersstrukturen från 2013 till 2014 framgår av tabellen Befolkning efter ålder 2013 och 2014.
Siffror för kommunerna och regionerna finns i databastabellen Befolkning efter kommun, kön och ålder 1997–2014. Detta är en pc-axis fil ur vilken man enkelt kan plocka fram just de uppgifter man behöver.
Tabellen Kommunernas befolkning efter åldersgrupper 2000-2014 ger en överblick över de centrala utvecklingsdragen i kommunerna.
Excelfilen Kommunernas åldersstruktur 1970–2014 innehåller tabeller och diagram som visar utvecklingen i kommunerna under en längre period.
I tabellen Äldrekvot efter kommun 2000–2014 sätts antalet 65 år fyllda i relation till antalet personer i åldrarna 20–64 år.

Beskrivning av statistiken

Mera information ger Kenth Häggblom, kenth.haggblom[at]asub.ax.

Publicerad 21.4.2014