Befolkningens språk, födelseort och medborgarskap 31.12.2010

Över 10 procent har annat språk än svenska

De svenskspråkiga ålänningarna blev 145 flera under 2010 och är närmare 25 200 personer. Detta är strax under 90 procent av Ålands 28 007 invånare den 31 december 2010. De som har andra modersmål ökade med nästan 130 till drygt 2 800 personer, vilket betyder att deras andel av befolkningen för första gången överstiger 10 procent. Av dem är knappt 1 400 finskspråkiga, vilket är 4,9 procent av invånarna. Deras antal sjönk med 15.

Gruppen övriga språk gick om finska

De som talar andra språk än svenska eller finska ökade med drygt 140 personer till 1 460, eller 5,2 procent av alla ålänningar, och är därmed för första gången flera än de finskspråkiga. Totalt finns 52 olika språk representerade, varav många dock talas av bara några få personer.

Diagrammet visar att den språkliga sammansättningen varierar betydligt mellan olika åldersgrupper. I åldrarna mellan 20 och 65 år är andelen som har något annat språk än svenska betydligt större än bland dem som är yngre respektive äldre. Allra störst är andelen med andra språk i åldersgruppen 30–34 år, där den är hela 19 procent. Bland de 50 år fyllda är de finskspråkiga i stor majoritet i gruppen icke-svenskspråkiga, medan det är personer med övriga språk som dominerar från 40 år och nedåt. I åldersgruppen 25–29 år t.ex. har drygt 3 procent finska som modersmål och över 13 procent något annat språk.

Fortsatt ökning av andelen inflyttade

De invånare som är födda på Åland ökade med närmare 50 personer under 2010 och är drygt 18 700, men andelen sjönk något och är nu knappt 67 procent. De inflyttade blev nästan 230 flera och är nästan 9 300 personer eller 33 procent av befolkningen. Av dessa är närmare 5 500 födda i Finland, en ökning med 25 personer. De är fortfarande en klar majoritet av de inflyttade även om de som är födda i andra länder har knappat in betydligt på försprånget under 2000-talet.  De som är födda i Sverige ökade med 60 personer under fjolåret och är nu 2 100.

 

Rumäner och letter ökade

Antalet ålänningar som är födda utanför Norden uppgår till drygt 1 450 personer. Under 2010 blev de över 140 flera och utgör därmed över 5 procent av befolkningen. Majoriteten av dem, eller drygt 950 personer, är födda i Europa och dessa stod också för största delen av ökningen under året. Rumänerna ökade mest i denna grupp med ett plus på nästan 40 personer och är nu över 160. Letterna ökade nästan lika mycket och är fortsättningsvis den största utomnordiska gruppen, närmare 200 personer.

Invånarna som är födda i andra världsdelar ökade med 30 och uppgår till 500 stycken. Det var främst asiater som stod för tillskottet. Personer födda i Thailand respektive Indien ökade med ett tiotal vardera. Totalt fördelar sig invånarna med annan födelseort än Åland på 84 olika ursprungsländer.

Växande andel utländska medborgare

Andelen finska medborgare minskar långsamt och är nu drygt 91 procent av befolkningen. Av dessa är nästan 1 300 personer eller knappt 5 procent av invånarna både finska och utländska medborgare. Drygt 2 400 personer, eller 9 procent, har endast utländskt medborgarskap. Av dem är hälften svenska medborgare.

Se följande tabeller på ÅSUBs hemsida:
Befolkning efter språk 31.12.2000–2010
Befolkning efter födelseland 31.12.2005–2010
Befolkning efter medborgarskap 31.12.2001–2010 
Befolkning efter språk, födelseland och medborgarskap 31.12.2009 och 2010
visar förändringen 2009–2010 i komprimerad form.
Befolkning efter kön, födelseort och språk 1920–2010 ger ett längre perspektiv på utvecklingen.
Befolkning efter kommun och språk 2000–2010

Databastabellerna innehåller mera detaljerad statistik:

Befolkning 31.12.2000–2010 efter år, ålder, kön och språk
Befolkning 31.12.1999–2010 efter år, ålder, kön och födelseland
Befolkning 31.12.2001–2010 efter år, ålder, kön och medborgarskap
Befolkning 31.12.2000–2010 efter år, kommun och födelseort

Beskrivning av statistiken

 Publicerad 27 april 2011

Mera information ger Kenth Häggblom, kenth.haggblom@asub.ax