Konsumentprisindex för Åland mars 2008

Inflationen 4,5 procent i mars
De åländska konsumentpriserna steg i snitt med 4,5 procent på årsbasis i mars. Detta innebär ungefär samma inflationstakt jämfört med de senaste månaderna, i februari steg priserna med 4,5 procent. Högre priser inom huvudgrupperna "bostäder, vatten, elektricitet, gas och andra bränslen" bidrog mest till den totala uppgången (med 1,9 procentenheter),  medan lägre priser inom huvudgruppen "rekreation och kultur" dämpade inflationen. Från februari till mars steg konsumentpriserna i snitt med 0,9 procent.

I mars steg de finländska konsumentpriserna på årsnivå med hela 3,9 procent jämfört med 3,7 i februari. Högre priser på boende bidrog mest till den totala uppgången, medan lägre priser på bilar, hemelektronik och hemdatorer, dämpade inflationen. Den månadsvisa förändringen från februari till mars var 0,9 procent.

De svenska konsumentpriserna steg med 3,4 procent på årsbasis i mars. I februari var inflationstakten 3,1 procent. Även i Sverige bidrog ökade boendekostnader mest till den totala uppgången (med 1,5 procentenheter). Den totala uppgången av priserna motverkades samtidigt av prissänkningar på rekreation och kultur. Från februari till mars steg konsumentpriserna i snitt med 0,9 procent.   

Inflationstakten för EMU-länderna i genomsnitt, mätt med det harmoniserade konsumentprisindexet (HIKP), var fortsättningsvis i februari 2008 preliminärt 3,3 procent på årsbasis. Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt 3,3 procent och Sveriges 2,9 procent. Av EMU-länderna hade Slovenien (6,4 procent) fortsättningsvis den snabbaste ökningstakten.

För att läsa hela meddelandet, klicka här.