Konsumentprisindex augusti 2008

Inflationen 4,4 procent på årsbasis i augusti
De åländska konsumentpriserna steg i genomsnitt med 4,4 procent från augusti 2007 till augusti 2008. I juli var inflationstakten 4,8 procent på årsbasis. Det var främst högre priser inom huvudgrupperna "livsmedel och alkoholfria drycker" samt "bostäder, vatten, elektricitet, gas och andra bränslen" som bidrog till den totala uppgången, med 1,0 respektive 2,1 procentenheter. Uppgången motverkades samtidigt av prissänkningar inom grupperna "kläder och skodon" samt "kommunikationer". Från juli till augusti sjönk priserna i snitt med 0,5 procent.

I augusti steg de finländska konsumentpriserna på årsbasis med 4,7 procent jämfört med 4,4 procent i juli. Högre priser på boende, livsmedel samt flytande bränslen bidrog mest till den totala uppgången. Inflationen dämpades av lägre priser på personbilar, hemelektronik och hemdatorer.  Från juli till augusti steg konsumentpriserna i snitt med 0,4 procent.

De svenska konsumentpriserna steg i snitt med 4,3 procent på årsbasis i augusti. Fortsättningsvis bidrog högre kostnader inom gruppen boende mest till den totala uppgången, medan prissänkningar inom grupperna rekreation och kultur samt teletjänster och teleutrustning motverkade uppgången mest. Från juli till augusti ökade konsumentpriserna i snitt med 0,2 procent.

Inflationstakten för EMU-länderna, mätt med det harmoniserade konsumentprisindexet (HIKP), var preliminärt 4,0 procent i juli. Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå 4,3 procent i juli och Sveriges 3,8 procent. Av EMU-länderna hade Slovenien fortsättningsvis den snabbaste ökningstakten på 6,9 procent, medan Nederländerna hade den långsammaste, 3,0 procent.

För att läsa hela meddelandet, klicka här.