Konsumentprisindex december 2008

Inflationstakten 1,7 procent i december
De åländska konsumentpriserna steg med 1,7 procent i december 2008 jämfört med december 2007. I november steg priserna med 2,7 procent på årsbasis. Det årliga genomsnittet för hela 2008 var 4,2 procent. I december inverkade främst högre priser inom huvudgrupperna "livsmedel och alkoholfria drycker" på den totala uppgången (med hela 1,2 procentenheter), medan lägre priser inom fram för allt huvudgruppen "transport" dämpade inflationen. Från november till december sjönk priserna i snitt med 0,4 procent.

De finländska konsumentpriserna steg med 3,5 procent i december på årsbasis jämfört med 3,6 procent i november. Högre livsmedelspriser samt boendekostnader bidrog mest till den totala uppgången, medan lägre priser på bränsle, personbilar samt hemelektronik och databehandlingsutrustning dämpade inflationen mest. År 2008 var inflationen i genomsnitt 4,1 procent. Från november till december 2007 sjönk konsumentpriserna i snitt med 0,3 procent.

De svenska konsumentpriserna steg med 0,9 procent på årsbasis i december. I november var inflationstakten 2,5 procent. Högre livsmedelspriser bidrog mest till den totala uppgången (med 0,7 procentenheter), men även högre boendekostnader påverkade inflationstakten uppåt (med 0,4 procentenheter). Den totala uppgången motverkades framförallt av prissänkningar inom området transporter (med 0,4 procentenheter), men även sänkningar av räntekostnader för egnahem dämpade inflationen (med 0,4 procentenheter).  I Sverige var inflationen år 2008 i genomsnitt 3,4 procent. Från november till december 2008 minskade konsumentpriserna i genomsnitt med 1,3 procent. 

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna var i december preliminärt 1,6 procent och för EU länderna (EICP) preliminärt 2,2 procent. Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt i december på årsnivå 3,4 procent och Sveriges 2,1 procent.

För att läsa hela meddelandet, klicka här.