Konsumentprisindex december 2019

Inflationstakten 0,4 procent i december

De åländska konsumentpriserna steg med 0,4 procent i december 2019 jämfört med december 2018, i november var ökningstakten 0,3 procent. I december inverkade högre priser inom huvudgruppen livsmedel och alkoholfria drycker mest på den totala uppgången (med 0,4 procentenheter uppåt). Lägre priser inom huvudgruppen rekreation och kultur motverkade uppgången mest (med 0,4 procentenheter nedåt). Från november till december steg konsumentpriserna med i genomsnitt 0,1 procent. Klicka här för en tidsserie med de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) åren 1986–2019.

De finländska konsumentpriserna steg med 0,9 procent i december 2019 jämfört med december 2018 (i november var inflationen 0,7 procent). I december steg konsumentpriserna jämfört med året innan mest på grund av dyrare elpriser, cigaretter, hyror och bensin. Stegringen av konsumentpriserna från året innan dämpades mest på grund av att genomsnittlig ränta på bostadslån, mobiltelefoner och tv-apparater blev billigare. Från november till december var månadsförändringen av konsumentpriser 0,1 procent, vilket bland annat berodde på att priser på grönsaker blev dyrare.

I december steg de svenska konsumentpriserna (KPI) på årsbasis i genomsnitt med 1,8 procent, vilket är en oförändrad ökningstakt sedan november. Till den totala uppgången sedan december 2018 bidrog framför allt prishöjningar på transport, boendekostnader och livsmedel tillsammans med prishöjningar för restaurangbesök och diverse varor och tjänster. Uppgången motverkades av lägre priser för teleutrustning, framför allt mobiltelefoner, som påverkade inflationstakten nedåt. Från november till december steg konsumentpriserna med i genomsnitt 0,4 procent, under motsvarande period föregående år steg KPI också med 0,4 procent.

Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder

Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna (omfattar 19 medlemsländer) var i december preliminärt 1,3 procent (1,0 procent i november) och för EU länderna (EICP omfattar 28 medlemsländer) 1,6 procent (1,3 procent i november). Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå 1,1 procent (0,8 procent i november) och Sveriges 1,7 procent (1,8 procent i november). Av EMU-länderna hade Slovakien den snabbaste ökningstakten (med 3,2 procent) och Portugal den långsammaste (med 0,4 procent). För G20 (19 större ekonomier samt EU) var ökningstakten i november 2019 ca 3,6 procent (3,2 procent i oktober).

Äldre indexserier

Observera att en revidering av konsumentprisindexet utförs vart femte år, det aktuella basåret för det åländska konsumentprisindex är 2015 (2015=100). Även indexets viktstruktur och varukorg, som är med i prisuppföljningen, har uppdaterats för att motsvara konsumtionen för det nya basåret. Observera att de nyaste serierna är de officiella och de ökningstakter som de visar de mest korrekta. Vissa index med andra basår finns i detta meddelande, övriga äldre index finns att tillgå i våra databaser. Uppgifter om konsumentprisindex med det aktuella basåret (2015=100) samt de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) finns även som tabeller på vår hemsida.

Kommande publicering preliminärt 24 februari 2020

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax