Konsumentprisindex februari 2009

Inflationen 0,5 procent på årsbasis
I februari steg de åländska konsumentpriserna på årsbasis med 0,5 procent jämfört med 0,9 procent i januari. Det var fortsättningsvis högre priser inom huvudgruppen "livsmedel och alkoholfria drycker" som inverkade mest på den totala uppgången (med 1,3 procentenheter), medan lägre priser inom huvudgruppen "transport" dämpade inflationen mest (med 0,9 procentenheter). Den månadsvisa förändringen från januari till februari 2008 var 0,4 procent.

Den finländska inflationstakten sjönk i februari till 1,7 procent jämfört med 2,2 procent i januari. Närmare två tredjedelar av inflationen i februari var orsakad av högre livsmedelspriser. Inflationen motverkades främst av lägre priser på flytande bränslen samt lägre räntor. Från januari till februari steg konsumentpriserna med 0,1 procent.

I februari steg de svenska konsumentpriserna i snitt med 0,9 procent på årsbasis, från 1,3 procent i januari. I Sverige bidrog högre livsmedelspriser mest till den totala uppgången (med 0,7 procentenheter) medan främst sjunkande räntekostnader motverkade uppgången (med 1,1 procentenheter). Från januari till februari var konsumentpriserna i genomsnitt oförändrade.   

Inflationstakten för EMU-länderna i genomsnitt, mätt med det harmoniserade konsumentprisindexet (HIKP), var i februari 2008 preliminärt 1,2 procent. Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå 2,7 procent och Sveriges 2,2 procent. Av EMU-länderna hade Malta (3,5 procent) den snabbaste ökningstakten, följt av Finland.

För att läsa hela meddelandet, klicka här.