Konsumentprisindex juli 2023

Inflationstakten 7,9 procent i juli

De åländska konsumentpriserna steg med 7,9 procent i juli 2023 jämfört med juli 2022, i juni var ökningstakten 7,6 procent. I juli inverkade högre priser inom huvudgruppen bostäder, vatten, elektricitet, gas och övriga bränslen mest på den totala uppgången (med 2,7 procentenheter uppåt). Det har även varit betydande prisökningar i huvudgrupperna diverse varor och tjänster (med 2,5 procentenheter uppåt) samt livsmedel och alkoholfria drycker (med 1,7 procentenheter uppåt). Lägre priser inom huvudgruppen transport motverkade uppgången mest (med 0,5 procentenheter neråt). Från juni till juli steg konsumentpriserna med i genomsnitt 0,6 procent. Klicka här för en tidsserie med de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) åren 1986–2023.

De finländska konsumentpriserna steg med 6,5 procent i juli 2023 jämfört med juli 2022 (ökningstakten var 6,3 procent i juni). I juli steg konsumentpriserna jämfört med året innan mest på grund av högre genomsnittlig ränta på bostadslån, högre ränta på konsumtionskrediter och dyrare el. Stegringen av konsumentpriserna jämfört med året innan dämpades mest på grund av att bensin, diesel och aktielägenheter blev billigare. Från juni till juli steg konsumentpriserna med 0,5 procent, vilket bland annat berodde på högre genomsnittlig ränta på bostadslån.

I juli steg de svenska konsumentpriserna enligt KPI på årsbasis i genomsnitt med 9,3 procent, vilket är samma förändringstakt som i juni. Till den totala uppgången sedan juli 2022 bidrog främst högre räntekostnader, egnahem samt rekreation och kultur (med 1,8 procentenheter uppåt vardera). Månadsförändringen från juni till juli var 0,0 procent, månadsförändringen har främst påverkats av lägre priser på el (med 0,6 procentenheter nedåt).

Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder

Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna var i juli estimerat till 5,3 procent (5,5 procent i juni). Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå 4,2 procent (4,1 procent i juni) och Sveriges 6,3 procent (samma som i juni). Av EMU-länderna hade Slovakien preliminärt den snabbaste ökningstakten (med 10,2 procent) och Belgien den långsammaste (med 1,6 procent). För EU länderna var ökningstakten i juni 2022 ca 6,4 procent (7,1 procent i maj), för G20 (består av 19 större ekonomier samt EU) var ökningstakten i juni 2022 ca 5,5 procent (5,9 procent i maj).

Äldre indexserier

Även indexets viktstruktur och varukorg, som är med i prisuppföljningen, har i januari uppdaterats för att motsvara konsumtionen för det nya basåret. Observera att en revidering av konsumentprisindexet tidigare har utförs vart femte år, det aktuella basåret för det åländska konsumentprisindex är 2015 (2015=100), nästa byte av basår är planerad först år 2025 i enlighet med Eurostats allmänna linje. Observera att de nyaste serierna är de officiella och de ökningstakter som de visar de mest korrekta. Vissa index med andra basår finns i detta meddelande, övriga äldre index finns att tillgå i våra databaser. Uppgifter om konsumentprisindex med det aktuella basåret (2015=100) samt de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) finns även som tabeller på vår webbsida.

Kommande publicering preliminärt 14 september 2023

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax