Konsumentprisindex juni 2008

 

Inflationen 5,0 procent på årsbasis i juniInflationstakten, räknad som förändringen under de senaste tolv månaderna, var i juni 2008 oförändrad jämfört med maj, då de åländska konsumentpriserna på årsbasis steg med 5,0 procent. Högre priser inom huvudgrupperna "bostäder, vatten, elektricitet, gas och övriga bränslen" samt "livsmedel och alkoholfria drycker" bidrog mest till den totala uppgången i juni (med 2,4 respektive 1,0 procentenheter), medan lägre priser inom huvudgrupperna "kommunikationer" samt "rekreaktion och kultur" dämpade inflationen. Från maj till juni steg konsumentpriserna med i snitt 0,5 procent.

De finländska konsumentpriserna steg i juni på årsbasis med 4,4 procent, jämfört med 4,2 procent i maj. Fortsättningsvis var det högre priser på boende och livsmedel som bidrog mest till den totala uppgången. Boendekostnaderna ökade främst på grund av högre energipriser, hyror och räntor medan priserna på livsmedel ökade på grund av högre priser på mejeriprodukter, spannmål och kött. Inflationen dämpades av lägre priser på personbilar, hemelektronik och datorer samt glasögon. Konsumentpriserna steg i snitt med 0,4 procent från maj till juni.

I juni steg de svenska konsumentpriserna i snitt med 4,3 procent på årsbasis, från 4,0 procent i maj. Ökade räntekostnader på egna hem inom gruppen boende bidrog mest till den totala uppgången, medan prissänkningar inom grupperna rekreation och kultur samt teletjänster och teleutrustning motverkade uppgången. De svenska konsumentpriserna steg i snitt med 0,5 procent från maj till juni.   

Inflationstakten för EMU-länderna, mätt med det harmoniserade konsumentprisindexet (HIKP), var i maj 2008 preliminärt 3,7 procent. Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå 4,1 procent (3,3 procent i april) och Sveriges 3,9 procent (3,2 procent i april) . Av EMU-länderna hade Slovenien (6,2 procent) den snabbaste ökningstakten, medan Nederländerna hade den långsammaste (2,1 procent). 

För att läsa hela meddelandet, klicka här.