Konsumentprisindex juni 2020

Hantering av effekter av coronapandemin i konsumentprisindex

Spridningen av det nya coronaviruset (covid-19) har medfört att regeringarna både i Finland och på Åland har varit tvungna att införa omfattande begränsande åtgärder för att förhindra spridningen av viruset. Detta påverkar Statistikcentralens samt ÅSUBs möjligheter att beräkna tillförlitliga mått på inflationen.

Åtgärderna täcker alla delar av samhället: befolkning, företag och offentlig förvaltning. Effekterna av dessa begränsande åtgärder kommer så småningom att synas i statistiken och i dess tidsserier, men redan nu påverkar begränsningarna datainsamlingen av det statistiska materialet och försvårar framställningen av en tillförlitlig bild av prisutvecklingen.

Traditionellt har datainsamlingen genomförts som en datainsamling från fältet runt om på Åland och i Finland (från butikerna) samt centraliserat vid Statistikcentralen (elektroniskt, per telefon). På grund av begränsningarna av rörelsefriheten är det inte längre möjligt att genomföra en insamling från fältet utan den måste ersättas med alternativa metoder. Alternativa insamlingsmetoder används för att inte allt för många priser ska saknas i prisinsamlingsmaterialet.

Insamlingen av prisuppgifter kunde i mars genomföras på ett i det närmaste traditionellt sätt. När det gäller vissa grupper av varor och tjänster steg imputeringsgraden, som beskriver saknade priser, en aning jämfört med en genomsnittlig månad. I april samt maj har det varit nödvändigt att imputera (uppskatta) fler saknade uppgifter, eftersom insamlingen av prisuppgifter ännu inte kan genomföras i traditionell omfattning.

Inflationstakten -0,5 procent i juni

De åländska konsumentpriserna sjönk med -0,5 procent i juni 2020 jämfört med juni 2019, i maj var förändringen -1,0 procent. I juni inverkade lägre priser inom huvudgruppen transport mest på den totala nedgången (med 0,4 procentenheter nedåt). Högre priser inom huvudgrupperna livsmedel och alkoholfria drycker, alkoholhaltiga drycker och tobak, hälsovård samt diverse varor och tjänster motverkade nedgången mest (med 0,1 procentenheter uppåt vardera). Från maj till juni steg konsumentpriserna i genomsnitt med 0,3 procent. Klicka här för en tidsserie med de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) åren 1986–2020.

De finländska konsumentpriserna var i juni 2020 oförändrade jämfört med juni 2019 (i maj var inflationstakten -0,2 procent). I juni steg konsumentpriserna jämfört med året innan mest på grund av dyrare cigaretter, långa tågresor, långa bussresor samt barndagvårdstjänster. Stegringen av konsumentpriserna dämpades mest på grund av att bensin, hotellrum, diesel och lätt brännolja blev billigare. Från maj till juni var månadsförändringen av konsumentpriserna 0,2 procent, vilket närmast berodde på att priset på bensin steg.

I juni var de svenska konsumentpriserna enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta) på årsbasis i genomsnitt 0,7 procent, vilket är en högre inflationstakt jämfört med maj då inflationstakten var 0,0 procent. Inflationstakten påverkades främst av högre priser på livsmedel och alkoholfria drycker (med 0,4 procentenheter uppåt). Prisuppgångarna motverkades framförallt av lägre priser på drivmedel som påverkade inflationstakten nedåt med 0,3 procentenheter. Från maj till juni steg konsumentpriserna med i genomsnitt 0,6 procent.

Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder

Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna (omfattar 19 medlemsländer) var i juni preliminärt 0,3 procent (0,1 procent i maj) och för EU länderna (EICP omfattar 27 medlemsländer) 0,8 procent (0,6 procent i maj). Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå 0,1 procent (-0,1 procent i maj) och Sveriges 0,9 procent (0,1 procent i maj). Av EMU-länderna hade Slovakien den snabbaste ökningstakten (med 1,8 procent) och Cypern den långsammaste (med -2,2 procent). För G20 (består av 19 större ekonomier samt EU) var ökningstakten i maj 2020 ca 2,1 procent (2,4 procent i april).

Äldre indexserier

Observera att en revidering av konsumentprisindexet utförs vart femte år, det aktuella basåret för det åländska konsumentprisindex är 2015 (2015=100). Även indexets viktstruktur och varukorg, som är med i prisuppföljningen, har uppdaterats för att motsvara konsumtionen för det nya basåret. Observera att de nyaste serierna är de officiella och de ökningstakter som de visar de mest korrekta. Vissa index med andra basår finns i detta meddelande, övriga äldre index finns att tillgå i våra databaser. Uppgifter om konsumentprisindex med det aktuella basåret (2015=100) samt de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) finns även som tabeller på vår hemsida.

Kommande publicering preliminärt 19 augusti 2020

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax