Konsumentprisindex juni 2023

Inflationstakten oförändrad i juni

De åländska konsumentpriserna steg med 7,6 procent i juni 2023 jämfört med juni 2022, samma ökningstakt som i maj. I juni inverkade högre priser inom huvudgruppen bostäder, vatten, elektricitet, gas och övriga bränslen mest på den totala uppgången (med 2,5 procentenheter uppåt). Det har även varit betydande prisökningar i huvudgrupperna diverse varor och tjänster (med 2,3 procentenheter uppåt) samt livsmedel och alkoholfria drycker (med 1,7 procentenheter uppåt). Lägre priser inom huvudgruppen transport motverkade uppgången mest (med 0,7 procentenheter neråt). Från maj till juni steg konsumentpriserna med i genomsnitt 1,1 procent. Klicka här för en tidsserie med de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) åren 1986–2023.

De finländska konsumentpriserna steg med 6,3 procent i juni 2023 jämfört med juni 2022 (ökningstakten var 6,8 procent i maj). I juni steg konsumentpriserna jämfört med året innan mest på grund av högre genomsnittlig ränta på bostadslån, högre ränta på konsumtionskrediter och dyrare el. Stegringen av konsumentpriserna jämfört med året innan dämpades mest på grund av att bensin och diesel blev billigare. Från maj till juni steg konsumentpriserna med 0,2 procent, vilket bland annat berodde på högre genomsnittlig ränta på bostadslån.

I juni steg de svenska konsumentpriserna enligt KPI på årsbasis i genomsnitt med 9,3 procent, vilket är en minskning från maj då förändringen var 9,7 procent. Till den totala uppgången sedan juni 2022 bidrog främst högre räntekostnader, egnahem (med 1,8 procentenheter uppåt) samt livsmedel (med 1,5 procentenheter uppåt). Från maj till juni steg konsumentpriserna med i genomsnitt 1,1 procent, månadsförändringen har främst påverkats av högre priser på el samt paketresor (med 0,3 procentenheter vardera uppåt).

Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder
Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna var i juni estimerat till 5,5 procent (6,1 procent i maj). Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå 4,1 procent (5,0 procent i maj) och Sveriges 6,3 procent (6,7 procent i maj). Av EMU-länderna hade Slovakien preliminärt den snabbaste ökningstakten (med 11,3 procent) och Luxemburg den långsammaste (med 1,0 procent). För EU länderna var ökningstakten i maj 2023 ca 7,1 procent (8,1 procent i april), för G20 (består av 19 större ekonomier samt EU) var ökningstakten i maj 2023 ca 5,9 procent (6,5 procent i april).

Äldre indexserier

Även indexets viktstruktur och varukorg, som är med i prisuppföljningen, har i januari uppdaterats för att motsvara konsumtionen för det nya basåret. Observera att en revidering av konsumentprisindexet tidigare har utförs vart femte år, det aktuella basåret för det åländska konsumentprisindex är 2015 (2015=100), nästa byte av basår är planerad först år 2025 i enlighet med Eurostats allmänna linje. Observera att de nyaste serierna är de officiella och de ökningstakter som de visar de mest korrekta. Vissa index med andra basår finns i detta meddelande, övriga äldre index finns att tillgå i våra databaser. Uppgifter om konsumentprisindex med det aktuella basåret (2015=100) samt de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) finns även som tabeller på vår webbsida.

Kommande publicering preliminärt 15 augusti 2023

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax