Konsumentprisindex maj 2019

Inflationstakten 1,0 procent i maj

De åländska konsumentpriserna steg med 1,0 procent i maj 2019 jämfört med maj 2018, i april var ökningstakten 1,4 procent. I maj inverkade högre priser inom huvudgrupperna livsmedel och alkoholfria drycker samt bostäder, vatten, elektricitet, gas och andra bränslen mest på den totala uppgången (med 0,3 procentenheter uppåt vardera). Lägre priser inom huvudgruppen kläder och skodon motverkade uppgången mest (med 0,1 procentenheter nedåt). Från april till maj sjönk konsumentpriserna med i genomsnitt 0,3 procent. Klicka här för en tidsserie med de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) åren 1986–2019.

De finländska konsumentpriserna steg med 1,2 procent i maj 2019 jämfört med maj 2018 (i april var ökningstakten 1,5 procent). I maj steg konsumentpriserna jämfört med året innan mest på grund av högre elpriser, dyrare hotellrum och ombyggnad av egnahemshus samt högre cigarettpriser och hyror. Stegringen av konsumentpriserna från året innan dämpades mest på grund av att mobiltelefoner, tv-apparater, egnahemshusfastigheter och utrikes flygtrafiken blev billigare. Från april till maj var förändringen av konsumentpriserna -0,2 procent, vilket bland annat berodde på att grönsakspriserna gick ned.

I maj steg de svenska konsumentpriserna på årsbasis i genomsnitt med 2,2 procent, vilket är en ökning sedan april då inflationstakten var 2,1 procent. Till den totala uppgången sedan maj 2018 bidrog främst prishöjningar på gruppen boende (med 1,0 procentenheter uppåt). Uppgången motverkades av lägre priser på mobiltelefoner som påverkade inflationstakten nedåt med 0,2 procentenheter. Från april till maj steg konsumentpriserna med i genomsnitt 0,3 procent, under motsvarande period 2018 steg KPI med 0,2 procent.

Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder

Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder maj 2018 - april 2019

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna (omfattar 19 medlemsländer) var i maj preliminärt 1,2 procent (1,7 procent i april) och för EU länderna (EICP omfattar 28 medlemsländer) 1,6 procent (1,9 procent i april). Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå 1,3 procent (1,5 procent i april) och Sveriges 2,1 procent (samma som i april). Av EMU-länderna hade Lettland den snabbaste ökningstakten (med 3,5 procent) och Cypern den långsammaste (med 0,2 procent). För G20 (består av 19 större ekonomier samt EU) var ökningstakten i april 2019 ca 3,8 procent (3,5 procent i mars).

Äldre indexserier

Observera att en revidering av konsumentprisindexet utförs vart femte år, det aktuella basåret för det åländska konsumentprisindex är 2015 (2015=100). Även indexets viktstruktur och varukorg, som är med i prisuppföljningen, har uppdaterats för att motsvara konsumtionen för det nya basåret. Observera att de nyaste serierna är de officiella och de ökningstakter som de visar de mest korrekta. Vissa index med andra basår finns i detta meddelande, övriga äldre index finns att tillgå i våra databaser. Uppgifter om konsumentprisindex med det aktuella basåret (2015=100) samt de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) finns även som tabeller på vår hemsida.

Kommande publicering preliminärt 17 juli 2019

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax