Konsumentprisindex mars 2018

Inflationstakten 1,2 procent i mars

De åländska konsumentpriserna steg med 1,2 procent i mars 2018 jämfört med mars 2017, i februari var ökningstakten 0,6 procent. I mars inverkade högre priser inom huvudgruppen rekreation och kultur mest på den totala uppgången (med 0,4 procentenheter uppåt). Lägre priser inom huvudgrupperna hälsovård, transport, utbildning samt diverse varor och tjänster motverkade uppgången (marginellt). Från februari till mars steg konsumentpriserna med i genomsnitt 0,4 procent.  Klicka här för en tidsserie med de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) åren 1986–2018.

De finländska konsumentpriserna steg med 0,8 procent i mars 2018 jämfört med mars 2017 (0,6 procent i februari). I mars steg konsumentpriserna jämfört med året innnan mest på grund av dyrare cigaretter, högre fordonsskatt, hyror och sjukhusavgifter. Stegringen av konsumentpriserna från året innan dämpades mest av billigare barndagvård, begagnade bilar, penningspel, mobiltelefoner och bensin samt lägre räntor på bostadslån. Från februari till mars var förändringen av konsumentpriserna 0,2 procent, vilket närmast berodde på prishöjningar på kläder.

I mars steg de svenska konsumentpriserna på årsbasis i genomsnitt med 1,9 procent, vilket är en uppgång sedan februari då ökningen var 1,6 procent. Till den totala uppgången sedan mars 2017 bidrog främst högre boendekostnader (med 0,9 procentenheter uppåt). Från februari till mars steg konsumentpriserna med i genomsnitt 0,3 procent. Under motsvarande period 2017 var konsumentpriserna i genomsnitt oförändrade. Till månadsförändringen bidrog högre priser på kläder, el, transporter samt tv-, film- och musiktjänster (med 0,1 procentenheter vardera).

Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder

Inflationen fortsättningsvis högre i Sverige, än på Åland och i Finland

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna (omfattar 19 medlemsländer) var i mars 1,3 procent (1,1 procent i februari) och för EU länderna (EICP omfattar 28 medlemsländer) 1,5 procent (1,4 procent i februari). Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå 0,9 procent (0,6 procent i februari) och Sveriges 2,0 procent (1,6 procent i februari). Av EMU-länderna hade Estland den snabbaste ökningstakten (med 2,9 procent) och Cypern den långsammaste (med -0,4 procent). För G20 (består av 19 större ekonomier samt EU) var ökningstakten i februari 2018 ca 2,9 procent (2,7 procent i januari).

Äldre indexserier

Observera att en revidering av konsumentprisindexet utförs vart femte år, det aktuella basåret för det åländska konsumentprisindex är 2015 (2015=100). Även indexets viktstruktur och varukorg, som är med i prisuppföljningen, har uppdaterats för att motsvara konsumtionen för det nya basåret. Observera att de nyaste serierna är de officiella och de ökningstakter som de visar de mest korrekta. Vissa index med andra basår finns i detta meddelande, övriga äldre index finns att tillgå i våra databaser. Uppgifter om konsumentprisindex med det aktuella basåret (2015=100) samt de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) finns även som Excel-filer på vår hemsida.

Kommande publicering preliminärt 16 maj 2018

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax