Konsumentprisindex november 2021

Inflationstakten 3,0 procent i november

De åländska konsumentpriserna steg med 3,0 procent i november 2021 jämfört med november 2020, i oktober var ökningstakten 2,3 procent. I november inverkade högre priser inom huvudgruppen transport mest på den totala uppgången (med 1,3 procentenheter uppåt). Lägre priser inom huvudgrupperna rekreation och kultur samt utbildning motverkade uppgången mest (med 0,1 procentenheter nedåt vardera). Från oktober till november steg konsumentpriserna med i genomsnitt 0,6 procent. Klicka här för en tidsserie med de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) åren 1986–2021.

De finländska konsumentpriserna steg med 3,7 procent i november 2021 jämfört med november 2020 (3,2 procent i oktober). I november steg konsumentpriserna jämfört med året innan mest på grund av dyrare bensin, ombyggnad av egnahemshus, diesel och el. Stegringen av konsumentpriserna jämfört med året innan dämpades mest på grund av att barndagvård, genomsnittlig ränta på bostadslån, räntor på konsumtionskrediter, undersöknings- och behandlingsavgifter och penningspel blev billigare. Från oktober till november steg konsumentpriserna med 0,4 procent, vilket bland annat berodde på att priserna på bränslen gick upp.

I november steg de svenska konsumentpriserna enligt KPIF på årsbasis i genomsnitt med 3,6 procent, vilket är en uppgång från oktober då förändringen var 3,1 procent. Till den totala uppgången sedan november 2020 bidrog främst att el- och drivmedelspriserna steg (med 1,8 procentenheter uppåt). Uppgången motverkades framför allt av sänkta priser på mobiltelefoner samt audiovisuell och fotografisk utrustning som påverkade inflationstakten nedåt (med 0,2 procentenheter vardera). Från oktober till november steg konsumentpriserna med i genomsnitt 0,5 procent.

Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder

Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna var i november estimerat till 4,9 procent (4,1 procent i oktober). Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå 3,5 procent (2,8 procent i oktober) och Sveriges 3,9 procent (3,3 procent i oktober). Av EMU-länderna hade Litauen den snabbaste ökningstakten (med 9,3 procent) och Malta den långsammaste (med 2,3 procent). För EU länderna var ökningstakten i oktober 2021 ca 4,4 procent (3,6 procent i september), för G20 (består av 19 större ekonomier samt EU) var ökningstakten i oktober 2021 ca 5,3 procent (4,6 procent i september).

Äldre indexserier

Även indexets viktstruktur och varukorg, som är med i prisuppföljningen, har i januari uppdaterats för att motsvara konsumtionen för det nya basåret. Observera att en revidering av konsumentprisindexet normalt utförs vart femte år, det aktuella basåret för det åländska konsumentprisindex är 2015 (2015=100), nästa byte av basår är planerad först år 2025 i enlighet med Eurostats allmänna linje. Observera att de nyaste serierna är de officiella och de ökningstakter som de visar de mest korrekta. Vissa index med andra basår finns i detta meddelande, övriga äldre index finns att tillgå i våra databaser. Uppgifter om konsumentprisindex med det aktuella basåret (2015=100) samt de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) finns även som tabeller på vår hemsida.

Kommande publicering preliminärt 14 januari 2022

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax