Konsumentprisindex oktober 2009

Lägre livsmedelspriser tack vare sänkt mervärdesskatt

Inflationstakten, räknad som förändringen under de senaste tolv månaderna, var i oktober negativ, -0,2 procent. I september var inflationstakten 0,2 procent. Det var främst lägre priser inom huvudgruppen "livsmedel och alkoholfria drycker" som bidrog till den totala nedgången (med 0,7 procentenheter), främst till följd av sänkningen av mervärdesskatten. Nedgången motverkades samtidigt av högre priser främst inom huvudgrupperna "restauranger och hotell" samt "alkoholhaltiga drycker och tobak" (med 0,4 respektive 0,3 procentenheter). Från september till oktober sjönk konsumentpriserna med i snitt 0,8 procent, främst på grund av sänkningen av mervärdesskatten på livsmedel.

Den 1 oktober 2009 sänktes mervärdesskattesatsen på livsmedel från 17 procent till 12 procent, en sänkning som innebär att livsmedelspriserna i detaljhandeln i teorin borde sjunka med 4,3 procent. På Åland sjönk livsmedelspriserna med 5,5 procent från september till oktober, medan de i Finland sjönk med 5,6 procent. Sedan oktober ifjol har livsmedelspriserna på Åland minskat med 4,8 procent och i Finland med 5,0 procent. Diagrammet nedan visar utvecklingen på priset på livsmedel och alkoholfria drycker på Åland, i Finland och i Sverige åren 2005-2009 (index 2005=100).

Linjediagram som visar förändringarna i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder (inflation) för Åland, Finland samt Sverige 
(klicka på diagrammet för större version)

De finländska konsumentpriserna sjönk i oktober på årsbasis med 1,5 procent, jämfört med -1,0 procent i september. Konsumentpriserna sjönk främst på grund av att mervärdesskatten på livsmedel reducerades. Samtidigt motverkades nedgången främst av  högre priser på alkoholdrycker, tobaksprodukter, restaurang- och cafépriser samt högre hyror. Konsumentpriserna sjönk i genomsnitt med 0,5 procent från september till oktober, vilket även här främst berodde på sänkningen av mervärdesskatten på livsmedel.

De svenska konsumentpriserna sjönk i snitt med 1,5 procent på årsbasis i oktober, jämfört med -1,6 procent i september. Främst bidrog lägre räntekostnader för egnahemsägare till den totala nedgången, medan prishöjningar inom transportområdet samt högre hyror motverkade nedgången mest. Från september till oktober ökade konsumentpriserna i genomsnitt med 0,3 procent. 

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna (omfattar 16 medlemsländer) var i oktober preliminärt -0,1 procent och för EU länderna (EICP omfattar 27 medlemsländer) preliminärt 0,5 procent. Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå 0,6 procent (1,1 procent i september) och Sveriges 1,8 procent (1,4 procent i september). Av EMU-länderna hade Grekland den snabbaste ökningstakten (1,2 procent), och Irland fortsättningsvis den långsammaste med -2,8 procent.

För att läsa hela meddelandet, klicka här.