Konsumentprisindex september 2022

Inflationen 7,4 procent i september

De åländska konsumentpriserna steg med 7,4 procent i september 2022 jämfört med september 2021, i augusti var ökningstakten 6,2 procent. I september inverkade högre priser inom huvudgrupperna bostäder, vatten, elektricitet, gas och övriga bränslen samt livsmedel och alkoholfria drycker mest på den totala uppgången (med 2,2 procentenheter respektive 2,1 procentenheter uppåt). Från augusti till september steg konsumentpriserna med i genomsnitt 1,0 procent. Klicka här för en tidsserie med de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) åren 1986–2022.

De finländska konsumentpriserna steg med 8,1 procent i september 2022 jämfört med september 2021 (i augusti var inflationen 7,6 procent). I september steg konsumentpriserna jämfört med året innan mest på grund av dyrare el, diesel och bensin samt högre genomsnittlig ränta på bostadslån. Stegringen av konsumentpriserna jämfört med året innan dämpades mest på grund av att receptbelagda läkemedel som ersätts och som inte ersätts blev billigare. Från augusti till september steg konsumentpriserna med 0,8 procent, vilket bland annat berodde på dyrare el och högre genomsnittlig ränta på bostadslån.

I september steg de svenska konsumentpriserna enligt KPIF på årsbasis i genomsnitt med 9,7 procent, vilket är en uppgång från augusti då förändringen var 9,0 procent. Till den totala uppgången sedan september 2021 bidrog främst högre kostnader för livsmedel och alkoholfria drycker (med 2,2 procentenheter uppåt) samt el (med 2,0 procentenheter uppåt). Från augusti till september steg konsumentpriserna med i genomsnitt 1,1 procent, månadsförändringen påverkades till stor del av att el- och bränslepriserna steg i september (med 0,5 procentenheter uppåt).

Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioderFörändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna var i september estimerat till 10,0 procent (9,1 procent i augusti). Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå 8,4 procent (7,9 procent i augusti) och Sveriges 10,3 procent (9,5 procent i augusti). Av EMU-länderna hade Estland preliminärt den snabbaste ökningstakten (med 24,2 procent) och Frankrike den långsammaste (med 6,2 procent). För EU länderna var ökningstakten i augusti 2021 ca 10,1 procent (9,8 procent i juli), för G20 (består av 19 större ekonomier samt EU) var ökningstakten i augusti 2021 ca 9,2 procent (samma som i juli).

Äldre indexserier

Även indexets viktstruktur och varukorg, som är med i prisuppföljningen, har i januari uppdaterats för att motsvara konsumtionen för det nya basåret. Observera att en revidering av konsumentprisindexet normalt utförs vart femte år, det aktuella basåret för det åländska konsumentprisindex är 2015 (2015=100), nästa byte av basår är planerad först år 2025 i enlighet med Eurostats allmänna linje. Observera att de nyaste serierna är de officiella och de ökningstakter som de visar de mest korrekta. Vissa index med andra basår finns i detta meddelande, övriga äldre index finns att tillgå i våra databaser. Uppgifter om konsumentprisindex med det aktuella basåret (2015=100) samt de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) finns även som tabeller på vår webbsida.

Kommande publicering preliminärt 15 november 2022

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax