Val

Lagtings- och kommunalvalet 2023

Jämnaste könsfördelningen hittills i kommunalvalet

Vid 2023 års val på Åland valdes 87 kvinnor och 121 män till kommunernas fullmäktige, vilket ger den jämnaste könsfördelningen hittills, 42 procent kvinnor och 58 procent män. I åtta kommuner är könsfördelningen så jämn som det går att uppnå med udda antal platser. I fyra kommuner blir det flera kvinnor än män i fullmäktige. Också när det gäller rösternas fördelning var kvinnornas andel den högsta någonsin, 43 procent mot 57 procent för de manliga kandidaterna.

I lagtinget är fördelningen ojämnare, även om antalet kvinnor ökade från nio till tio, vilket innebär 33 procent kvinnor och 67 procent män. Proportionerna har varit desamma tre gånger tidigare. Endast 2003 blev andelen kvinnor högre, 37 procent. Könsfördelningen av rösterna, 40–60, var i år den näst jämnaste hittills. 

Detta framgår av rapporten med statistik om lagtings- och kommunalvalet 2023 som ÅSUB nu har publicerat.

Könsfördelning för röster och invalda 2023

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Av de 208 fullmäktigeledamöterna är 97 nyvalda, medan 111 valdes in också 2019. Av de 30 lagtingsledamöterna är 13 nyvalda och 17 återvalda. Fyra femtedelar av lagtingskandidaterna ställde upp även i kommunalvalet och 19 av dem valdes in i hemkommunens fullmäktige.

Valresultatet 2023 i sammandrag

Tabellens innehåll beskrivs i texten i anslutning till tabellen

Liberalerna och Moderaterna gick mest framåt i kommunalvalet

Liberalerna gick framåt med tre platser i lagtinget och vann samtidigt åtta mandat i kommunalvalet genom framgångar i fyra olika kommuner. Centern tappade två mandat i lagtinget och elva fullmäktigeplatser. Moderaterna behöll sina lagtingsmandat, men fick ett större väljarstöd i kommunalvalet där de gick framåt med sex platser. De Obundna ökade med ett mandat i lagtinget, men fick två fullmäktigeledamöter färre. Socialdemokraterna vann ett mandat i vartdera valet. Hållbart initiativ som tappade ett av sina båda lagtingsmandat och Ålands Framtid som förlorade sitt enda behöll sin kommunala representation lika stor som 2019. 

Mandatfördelningen i kommunernas fullmäktige 2019 och 2023

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Av partierna har Centern den jämnaste könsfördelningen i lagtinget. I kommunernas fullmäktige har Hållbart initiativ lika många kvinnor som män invalda, men av de större partierna har Liberalerna den jämnaste fördelningen. Också i kommunerna med icke-partipolitiska listor är fördelningen mellan kvinnor och män jämn, både totalt sett och i flertalet enskilda kommuner.

Av de fem valförbund som hade ingåtts i kommunalvalet var det tre som påverkade mandatfördelningen. Åtta partipolitiska listor i sex olika kommuner lyckades inte få någon kandidat invald i fullmäktige.

Lagtingsledamöterna kommer från åtta olika kommuner

Tolv av lagtingsledamöterna kommer från Mariehamn, 14 från landsbygden, varav hälften från Jomala, samt fyra från skärgården. Skärgårdens andel överstiger regionens andel av befolkningen, medan landsbygden är underrepresenterad. De invalda fördelar sig på åtta olika hemkommuner, det minsta antalet hittills. Enda gången som det har funnits ledamöter med hemort i alla 16 kommuner är efter valet 1937. De kommuner som längst har varit utan ordinarie representation i självstyrelseparlamentet är Sottunga och Geta som senast fick en ledamot invald 1967 respektive 1979.

Invalda landstings-/lagtingsledamöter efter region 1922-2023

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Yngre och äldre samt födda utanför Norden är underrepresenterade

Åldersmässigt är 40–59-åringarna kraftigt överrepresenterade i lagtinget, och även i fullmäktigeförsamlingarna utgör de en större andel än bland de röstberättigade. Andelen som är under 30 år samt 70 år och äldre är lägre bland fullmäktigeledamöterna än bland väljarna, och i lagtinget saknar dessa åldersgrupper helt representation. 

Åldersfördelning för röstberättigade, kandidater och invalda i kommunalvalet 2023

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Sett till födelseort är de som är födda utanför Norden underrepresenterade i kommunerna. De är tio procent av de röstberättigade men bara drygt två procent av fullmäktigeledamöterna. I lagtinget saknar de helt representation, men deras andel av de röstberättigade i detta val är bara ett par procent. 

Röstberättigade, kandidater och invalda efter födelseort, kommunalvalet 2023

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

I statistikrapporten finns kommunvisa uppgifter om valdeltagande, antal röster för de politiska grupperingarna och kandidaterna, antal kandidater samt invalda lagtings- och fullmäktigeledamöter.

Mera valstatistik finns i databaser och exceltabeller på ÅSUBs webbplats.

Uppgifter om landstingsvalen 1922–1937 finns i sex separata excelfiler.

Kenth Häggblom

+358 (0)18 25497
fornamn.efternamn[at]asub.ax