Val

Lagtingskandidaterna 2015

Något färre kandidater, lite jämnare könsbalans

Antalet kandidater i årets lagtingsval är 254, vilket är den näst högsta siffran genom tiderna och sju färre än 2011. Kvinnorna är 102, vilket är 4 flera än förra valet, medan männen är 152, en minskning med 11. Kvinnornas andel är 40 procent och männens 60. Endast vid valen 1995 och 2003 har könsfördelningen varit något jämnare än nu. Ännu i slutet av 1960-talet var bara var tionde lagtingskandidat kvinna. Under 1970-talet steg andelen till drygt var fjärde och låg i den storleksordningen in på 1990-talet. Vid valet 1995 ökade andelen kvinnor till drygt 40 procent och kring den nivån har den rört sig sedan dess.

 

Socialdemokraterna har flest kandidater

Moderaterna och Socialdemokraterna har något flera kandidater än 2011, de Obundna lika många, Centern några färre och Liberalerna och Ålands framtid betydligt färre. Därtill kommer två nya grupper med fem respektive fyra kandidater, Hållbart initiativ som är i valförbund med Centern samt Åländsk demokrati. För första gången sedan 1975 är det nu Socialdemokraterna som har störst antal kandidater i lagtingsvalet. Vid de fyra föregående valen hade Liberalerna flest och före det var det Centern vid flera val.

Ökad andel kvinnor hos C, L och ÅF

Av de etablerade partierna är Socialdemokraterna det enda parti som har en majoritet kvinnor bland kandidaterna, 57 procent, vilket är samma andel som 2011. De har också den jämnaste könsfördelningen. En nästan lika jämn fördelning har Centern, men med män i majoritet, 59 procent. Hos Liberalerna och Moderaterna utgör männen drygt 60 procent och bland de Obundnas och Ålands Framtids kandidater över 70 procent. Jämfört med förra valet har Centern, Liberalerna och Ålands Framtid en större andel kvinnor och därmed en jämnare könsbalans, medan utvecklingen har gått i motsatt riktning för Moderaterna och de Obundna. Åländsk demokrati ställer upp enbart män och Hållbart initiativ mest kvinnor.

 

Ovanligt få kandidater i skärgården

Av kandidaterna bor 105 i Mariehamn och 135 på landsbygden, vilket är i stort sett lika många som 2011. Antalet kandidater från skärgården har däremot nästan halverats och är nu 13. Detta är det minsta antalet kandidater skärgården har haft sedan 1967, den period för vilken jämförbara uppgifter finns tillgängliga. Därtill finns det en kandidat med hemort i Sverige. Den som har hembygdsrätt har rösträtt och är valbar också om personen bor utanför Åland.

Det finns kandidater från 14 kommuner. Ingen från Kökar eller Sottunga ställer upp. Från och med 1967 har det hänt att Sottunga har saknat kandidat en gång och Kökar en gång. I övrigt har det funnits kandidater från alla kommuner vid varje val. I förhållande till folkmängden har Eckerö flest kandidater. Både Mariehamn och landsbygden har flera kandidater per invånare än skärgården.

Av partierna har Centern och Liberalerna den största geografiska spridningen med kandidater i tolv kommuner vardera. Kandidaterna från Mariehamn fördelar sig på alla åtta politiska grupperingar, medan sju grupper finns företrädda i Finström, Jomala och Lemland.


 

Jämfört med förra valet har könsfördelningen bland kandidaterna blivit något jämnare i Mariehamn och på landsbygden och betydligt jämnare i skärgården. Närmare 60 procent av kandidaterna i staden är män och lite över 60 procent på landsbygden och i skärgården. I Lumparland kandiderar bara kvinnor och även i Kumlinge och Saltvik är det kvinnlig majoritet.

Flest män bland de äldre kandidaterna

Åldersfördelningen bland kandidaterna är i stora drag densamma som 2011. En fjärdedel är under 40 år, över hälften 40-59 och en dryg femtedel 60 år eller äldre. En skillnad mot förra valet är att det nu finns flera kandidater som är under 30 eller har fyllt 70, medan antalet har minskat i grupperna 30–39 och 60–69 år. Av de 25 kandidater som inte har fyllt 30 är 4 under 20 år. Medelåldern är nu 48,5 år jämfört med 49,3 år vid förra valet. Kvinnorna är i genomsnitt något yngre än männen, främst beroende på att det är män som dominerar i åldrarna 60–69 år.

 

De Obundna är äldst

De Obundna och Ålands framtid har den högsta medelåldern bland sina kandidater och den största andelen som har fyllt 60. Å andra sidan har Ålands framtid också tillsammans med Socialdemokraterna den största andelen som är under 30 år av de etablerade partierna. Socialdemokraterna har minst andel kandidater som är 60 år eller äldre och har därmed den lägsta medelåldern om man bortser från Hållbart initiativ där alla kandidater är under 50. Liberalerna har en något äldre profil på sina kandidater än Centern och Moderaterna.

 

Var tredje kandidat är född utanför Åland

Av kandidaterna är 65 procent födda på Åland, 22 procent i Finland, 9 procent i Sverige eller övriga Norden och 4 procent utanför Norden. Andelen födda utanför Norden är något mindre än bland invånarna totalt sett och andelen födda i Finland lite större, men i stort sett motsvarar kandidaternas fördelning på födelseort den som gäller för hela befolkningen. Av kvinnorna som kandiderar är 40 procent födda utanför Åland mot drygt 30 procent av männen.

 

Hälften är nya, de flesta kandiderar i båda val

Hälften av kandidaterna eller 129 stycken kandiderade också vid valet 2011. Av dessa ställer 18 nu upp för en annan grupp än förra valet. Av de lagtingsledamöter som valdes in 2011 kandiderar 25 för ytterligare en period. Störst andel nya kandidater har de Obundna, över 80 procent. I de andra partierna ligger andelen på 30–50 procent. Något större andel av kvinnorna än av männen är nya.

Största delen av kandidaterna ställer upp också i kommunalvalet, 88 procent. För männen är andelen 89 procent och för kvinnorna 86 procent.

Följande tabeller med tillhörande diagram om kandidaterna i årets och tidigare lagtingsval finns på ÅSUBs webbplats:

Kandidater 2007–2015 efter kön och politisk gruppering

Kandidater 2015 efter kön och kommun

Kandidater 2015 efter kommun och politisk gruppering

Kandidater 2007–2015 efter ålder samt 2015 efter ålder och kön

Kandidater 2015 efter ålder och politisk gruppering

Kandidater 2015 efter födelseort, kön, politisk gruppering och region

Kandidater 1967–2015 efter kön, kommun samt politisk gruppering

För partiförkortningar och annan information, se Beskrivning av statistiken.

Mera information ger Kenth Häggblom, kenth.haggblom[at]asub.ax

Publicerad 1.10.2015