Löner för offentligt anställda på Åland 2009-2010

Statligt anställda har de högsta medellönerna

Inom den offentliga sektorn på Åland var det år 2010 de statligt anställda som hade den högsta genomsnittliga månadsförtjänsten. Den genomsnittliga ordinarie förtjänsten för de heltidsarbetande var för statligt anställda 3.220 euro, för landskapsanställda 3.105 euro och för kommunalt anställda 2.872 euro per månad. Den genomsnittliga totala månadsförtjänsten, det vill säga den ordinarie förtjänsten med tillägg för övertidsersättning och andra arvoden, var 3.406 euro per månad för statligt anställda, 3.301 euro för landskapsanställda, och 2.899 euro för kommunalt anställda.

Den genomsnittliga totallönen år 2009-2010 efter kön och sektor
Den genomsnittliga totallönen år 2009-2010 efter kön och sektor.

Minst skillnad mellan ordinarie och total lön för de kommunalt anställda

Överlag betalades det ut mest övertidsersättning och andra lönetillägg till de landskapsanställda på Åland. För de landskapsanställda utgjorde skillnaden mellan den genomsnittliga ordinarie lönen och den totala lönen 6,3 procent av den ordinarie lönen. För de statligt anställda var skillnaden 5,8 procent medan den för de kommunalt anställda var endast 0,9 procent.

De kommunalt anställdas löner ökade mest

Mellan åren 2009 och 2010 var de landskapsanställdas genomsnittliga totala månadsförtjänst i stort sett oförändrade. Den genomsnittliga totala månadsförtjänsten för de kommunalt anställda ökade med ca 3,4 procent under samma period, medan de statligt anställdas medellön ökade lite mindre, nämligen med ca 0,9 procent.

Löneutvecklingen år 2002-2010 efter sektor
Löneutvecklingen år 2002-2010 efter sektor.

Minst skillnad mellan kvinnor och mäns löner inom kommunala sektorn

Inom den offentliga sektorn var det år 2010 stor skillnad mellan kvinnors och mäns genomsnittslön. Störst var skillnaden för de landskapsanställda, där kvinnornas genomsnittliga totala månadsförtjänst uppgick till ca 78 procent av männens (kvinnornas ordinarie månadsinkomst var ca 85 procent av männens). För de statligt anställda uppgick kvinnornas genomsnittliga totala månadsförtjänst till ca 82 procent av männens (kvinnornas ordinarie månadsinkomst var ca 89 procent av männens). Mest jämställt var det bland de kommunalt anställda, där kvinnornas genomsnittliga totallön uppgick till knappt 86 procent av männens (kvinnornas genomsnittliga ordinarie månadslönen var ca 89 procent av männens).

Totalantalet heltidsanställda i lönestatistiken för den offentliga sektorn  på Åland år 2010 var 3.105 personer. Antalet anställda i lönestatistiken överensstämmer inte med de uppgifter som framkommer i arbetsmarknadsstatistiken över sysselsatta på grund av att olika definitioner och mättidpunkter används. Av de offentligt heltidsanställda i lönestatistikmaterialet år 2010 var 1.596 landskapsanställda, 1.348 kommunalt anställda och 161 statligt anställda.

För att läsa hela rapporten, klicka här.

Frågor om lönestatistiken besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)