Nationalräkenskapsdata 2014–2021

Uppgifterna är reviderade. Mer information i pdf-dokumentet nedan.

Uppgifterna i detta meddelande är reviderade och korrigerade jämfört med tidigare publicerade statistikmeddelanden om nationalräkenskaperna för åren 2014–2021. Som ett första steg i ett flerårigt internt projekt för att utveckla nationalräkenskaperna metodologiskt har beräkningarna för 2014–2021 reviderats. De största förändringarna gäller metoden för hur prisförändringar beaktas samt hur uppskattningen av storleken på åländsk verksamhet görs för företag med verksamhet både inom och utanför Ålands gränser. Utöver detta har även korrigeringar gjorts, där den största gäller beräkningen av företagens driftöverskott. De största skillnaderna i utfallet (i absoluta tal) mellan tidigare publicerade nationalräkenskapsdata och de nypublicerade uppgifterna finns inom branscherna transport och finans. I fasta priser (referensår 2021) är de största skillnaderna att transportsektorns förädllingsvärde ökar 20–40 miljoner euro under åren 2014–2019 samt att finansbranschens förädlingsvärde minskar cirka 20 miljoner euro 2019 och 2020. I Figur 2 jämförs tidigare uppgifter med uppgifterna i detta meddelande.

Figur 1. Jämförelse mellan tidigare- och nypublicerade uppgifter: Bruttonationalprodukten i fasta priser 2008–2021 (MEUR) (referensår 2021)

Bilden visar jämförelse mellan tidigare- och nypublicerade uppgifter: Bruttonationalprodukten i fasta priser 2008–2021 (MEUR) (referensår 2021)

Förädlingsvärdet 2021

Bruttonationalproduktens värde i löpande marknadspriser uppgick år 2021 till 1 293,5 miljoner euro. Jämfört med 2020 innebär det en ökning om 164 miljoner euro. Figur 1 visar BNP-utvecklingen för åren 2000–2021 i fasta priser (inflationen är beaktad). År 2021 ökade Ålands BNP med 14,5 procent jämfört med föregående år.

Figur 2. BNP-utveckling för Åland 2000-2021 (fasta priser), procent

Bilden visar BNP-utveckling för Åland 2000-2021 (fasta priser), procent

Pandemin höll förädlingsvärde under normal nivå 2021

De flesta branscher hade en positiv utveckling 2021. Den fortsättningsvis mycket negativa effekten som pandemin hade  på sjöfarten innebar dock att det totala förädlingsvärdet låg under normal nivå.

2000-talets största BNP-ökning kompenserade inte för tappet 2020

I Figur 3 illustreras utvecklingen i bruttonationalprodukten till marknadspris (fasta priser) från år 1976 till år 2021 (åren 1986–1988 producerades inga nationalräkenskaper för Åland). Ur diagrammet framgår att uppgången år 2021 är den största under 2000-talet. Trots detta kompenserades inte tappet under 2020, och förädlingsvärdet låg fortsättningsvis under normal nivå.

Figur 3. Bruttonationalprodukten i fasta priser 1976–2021 (MEUR) (referensår 2021)

Bilden visar bruttonationalprodukten i fasta priser 1976–2021 (MEUR) (referensår 2021)

Ytterligare tidsserier finns i våra databaser

Hela rapporten finns att läsa här:

Johan Flink

+358 (0)18 25580
fornamn.efternamn[at]asub.ax