Sålda lantbruksprodukter 2011

Äppelodlingen expanderar

Det åländska jordbruket sålde produkter för nästan 21 miljoner euro 2011, en ökning från 2010 med 1,2 miljoner. Äppel var den produkt som stod för den största tillväxten, eller en miljon, tack vare både ökad försäljningsvolym och högre priser. Intäkterna från äppelodlingen var nästan fem miljoner. Totalt inbringade trädgårdsväxterna, d.v.s. frukt och grönsaker, närmare nio miljoner eller 43 procent av jordbrukets samlade försäljningsinkomster. Lökproduktionen sjönk betydligt från 2010 och ett högre genomsnittligt kilopris kunde inte hindra att intäkterna sjönk med en halv miljon. Trots detta var löken den näst viktigaste trädgårdsgrödan och inbringade 1,8 miljoner. För kinakål fortsatte den nedåtgående trenden efter en återhämtning 2010. Mindre trädgårdsgrödor med en betydande ökning var purjolök, vitlök, päron och sparris som tillsammans inbringade över en halv miljon, mer än tre gånger så mycket som föregående år.

Mjölken viktigast, potatis och spannmål ökade

Den största jordbruksprodukten var mjölk som inbringade 6 miljoner, en liten nedgång från 2010. Likviderna för kött uppgick till 1,5 miljoner. Husdjursprodukterna stod sammanlagt för 39 procent av intäkterna 2011. Spannmål och oljeväxter gav 1,2 miljoner och potatis 2,5 miljoner. För spannmålen steg intäkterna med 0,2 miljoner och för potatisen med 0,3 miljoner, i båda fall tack vare ökning av både volym och pris. Vete stod för över hälften av spannmålsförsäljningen. Det bör då beaktas att en stor del av kornet och havren som produceras inte går till försäljning utan används som foder på de egna gårdarna.

Sockerbetsmängden ökade med 750 ton detta sista odlingsår innan produktionen på Åland upphörde, men fortsatt fallande priser gjorde att intäkterna sjönk till under 50 000 euro. Ännu 2005 var betorna den näst viktigaste produkten och gav 2,6 miljoner. Detta bortfall har inte kunnat kompenseras fullt ut av att försäljningsintäkterna för mjölk och kött samt spannmål och oljeväxter har ökat, utan de egentliga jordbruksprodukternas sammanlagda försäljningsvärde var mindre 2011 än 2005. Att jordbrukets totala försäljningsinkomster ändå har stigit beror framför allt på äppelodlingens tillväxt, men också ökade intäkter från vissa andra trädgårdsväxter.

Nästan en halv miljon för ekologiska produkter

Uppgifterna om hur stor del av produktionen som var ekologisk är inte helt fullständiga. Det kan i alla fall noteras att drygt 50 ton ekologiskt kött inbringade 185 000 euro, medan 400 ton spannmål hade ett försäljningsvärde på 110 000 euro. För ekologiska grönsaker och potatis kan intäkterna beräknas vara över 180 000 euro. De ekologiska produkternas totala försäljningsvärde var således närmare 480 000 euro.

Se följande tabeller på ÅSUBs hemsida:

Lantbruksprodukter, såld mängd och bruttointäkter 2010–2011
Huvudsakliga lantbruksprodukter, såld mängd och bruttointäkter 1993-2011

Statistiken över jordbruksprodukterna görs på uppdrag av landskapsregeringens jordbruksbyrå och baseras på uppgifter som ÅSUB har samlat in från uppköpare och producenter. Ytterligare förklaringar och definitioner finns i Beskrivning av statistiken.

Mera statistik inom området Jord- och skogsbruk, fiske finns på ÅSUBs webbplats och i Statistisk årsbok för Åland, t.ex. gårdarnas jorddisponering och huvudproduktionsinriktning, virkesproduktionen, fiskodlingen och jakten på hjortdjur.

 

Mera information ger Kenth Häggblom, kenth.haggblom[at]asub.ax

Publicerad 27.6.2012