Sålda lantbruksprodukter 2012

Mjölkens andel av jordbruksinkomsten ökade

Det åländska jordbruket sålde produkter för över 21 miljoner euro 2012, en ökning från 2011 med 0,3 miljoner. Mjölken var den största jordbruksprodukten och inbringade 6,5 miljoner euro 2012, vilket var en halv miljon mera än 2011 och drygt 30 procent av jordbrukets försäljningsintäkter. Ökningen beror på att både mängden och priset steg något. Likviderna för kött uppgick till 1,6 miljoner. Nötköttet stod för 1,4 miljoner, en ökning från 2011, medan fårköttet minskade något och gav drygt 0,2 miljoner. Husdjursprodukterna stod sammanlagt för 41 procent av intäkterna 2012. År 2011 var andelen 39 procent.

Spannmål och oljeväxter gav 1,8 miljoner. För spannmålen steg intäkterna med 0,3 miljoner, främst tack vare högre priser. För havre, råg och spelt ökade mängden och för de båda förstnämnda även kilopriset. Veteförsäljningen sjönk men intäkterna steg något tack vare ökade andel ekologiskt vete och högre pris för både konventionell och ekologisk vara. Vete stod för nästan hälften av spannmålsförsäljningen. Det bör då beaktas att en stor del av kornet och havren som produceras inte går till försäljning utan används som foder på de egna gårdarna. Totalmängden potatis minskade, men högre pris och en större andel matpotatis gjorde att intäkterna steg med 0,1 miljoner till 2,7 miljoner.

Mera lök, mindre äppel

Trädgårdsväxterna, d.v.s. frukt och grönsaker, inbringade drygt åtta miljoner eller 38 procent av jordbrukets samlade försäljningsinkomster. Lök var den gröda som ökade mest både volym- och penningmässigt. Intäkterna blev 2,3 miljoner euro, 0,5 miljoner mera än 2011. För äppel som är den största trädgårdsgrödan blev det däremot en tillbakagång. Minskad försäljning gjorde att intäkterna sjönk med över en miljon till 3,7 miljoner, men då ska man notera att 2011 var ett rekordår för äppelodlingen på Åland. Trots nedgången låg såväl skörden som intäkterna 2012 betydligt över 2000-talets medelnivå. På tredje plats av trädgårdsgrödorna kom kinakål som, åtminstone tillfälligt, bröt den nedåtgående trenden både vad gäller produktion och intäkter och drog in 0,4 miljoner till odlarna.

För övriga trädgårdsväxter, där det ingår ett 30-tal olika grönsaker, frukter och bär, blev intäkterna sammanlagt 1,7 miljoner. Bland de viktigaste kan nämnas tomater och isbergssallat som vardera gav över 300 000, purjolök och gurka som såldes för runt 150 000 samt päron och jordgubbar med försäljningsintäkter i storleksklassen 100 000 euro.

Över 600 000 för ekologiska produkter

Uppgifterna om hur stor del av produktionen som var ekologisk är inte helt fullständiga. Det kan i alla fall noteras att drygt 50 ton ekologiskt kött inbringade 170 000 euro, medan närmare 600 ton spannmål hade ett försäljningsvärde på 225 000 euro. För ekologiska grönsaker och potatis kan intäkterna beräknas vara över 190 000 euro, medan äpplen gav 40 000. De ekologiska produkternas totala försäljningsvärde var således närmare drygt 620 000 euro, en ökning med 140 000 från 2011.

Se följande tabeller på ÅSUBs hemsida:
Lantbruksprodukter, såld mängd och bruttointäkter 2011–2012

Huvudsakliga lantbruksprodukter, såld mängd och bruttointäkter 1993-2012

Statistiken över jordbruksprodukterna görs på uppdrag av landskapsregeringens jordbruksbyrå och baseras på uppgifter som ÅSUB har samlat in från uppköpare och producenter. Ytterligare förklaringar och definitioner finns i Beskrivning av statistiken.

Mera statistik inom området Jord- och skogsbruk, fiske finns på ÅSUBs webbplats och i Statistisk årsbok för Åland, t.ex. gårdarnas jorddisponering och huvudproduktionsinriktning, virkesproduktionen, fisket, fiskodlingen och jakten på hjortdjur.

Mera information ger Kenth Häggblom, kenth.haggblom[at]asub.ax

 Publicerad 11.6.2013