Studerande utanför Åland 2007

Över tusen ålänningar studerade utanför Åland
Nästan 1 200 ålänningar, 710 kvinnor och 459 män, studerade 2007 utanför Åland. Nästan 80 procent av dem, 921 stycken, gick på högskola eller yrkeshögskola, 145 personer studerade på gymnasialstadiet och drygt 100 på folkhögskola eller inom övrig utbildning. Tre fjärdedelar studerade i Sverige och en femtedel i Finland. Över hälften av de studerande var i åldersgruppen 20–24 år och en femtedel var 25–29 år. En ungefär lika stor andel av de studerande var under 20 år som över 29 år. Antalet studerande utanför Åland 2007 visar tabellen Studerande efter nivå, kön, studieland och ålder.

Kvinnlig majoritet på alla utbildningsnivåer utom folkhögskolenivå
Av de 1 169 studerande utanför Åland 2007 var drygt 60 procent kvinnor. Denna könsfördelning gällde på gymnasialstadiet, inom högskole- samt yrkeshögskoleutbildningen. Inom den övriga utbildningen var kvinnodominansen större, nästan 80 procent, medan lika stor andel män som kvinnor studerade på folkhögskolor. I tabellen Studerande efter ålder, kön och nivå ser man också att över hälften av de studerande inom yrkeshögskole-, högskole- respektive folkhögskoleutbildningen var i åldern 20–24 år. Även inom den övriga utbildningen låg tyngdpunkten i denna åldersgrupp, medan den största andelen studerande på gymnasialstadiet, drygt 41 procent, var under 20 år.

Drygt 250 personer inom handel och samhällsvetenskap på högskolenivå
Diagrammet Studerande efter utbildningsområde och kön visar vilka ämnesinriktningar ålänningarna studerade utanför Åland utan hänsyn till utbildningsnivån. Den största gruppen personer studerade handel och samhällsvetenskap följt av det humanistiska utbildningsområdet, hälso- och socialvård samt pedagogik. Kvinnorna var i majoritet inom alla utbildningsområden utom teknik och naturvetenskap. I tabellen Studerande efter nivå, utbildningsområde och kön ser man även vilka ämnesinriktningar som studerades på de olika utbildningsnivåerna. Av de 145 studerande på gymnasialstadiet gick 50 en allmänbildande utbildning följt av 20 personer vardera inom humanistisk utbildning och servicebranscherna. Över hälften av de 56 studerande i yrkeshögskola läste hälso- och socialvård och över 90 procent av dem var kvinnor. På denna nivå dominerade männen förutom den tekniska utbildningen också servicebranscherna och den humanistiska utbildningen. Inom högskoleutbildningen studerade 865 personer. Nästan 30 procent fanns inom utbildningsområdet handel och samhällsvetenskap, medan pedagogik, humanistisk utbildning, teknisk utbildning samt hälso- och socialvård vardera lockade runt 15 procent av de studerande på denna nivå. Över 80 procent av de studerande inom hälso- och socialvård var kvinnor, medan den manliga dominansen var ungefär lika stor inom den tekniska utbildningen. Hälften av de 52 studerande på folkhögskolor utanför Åland fanns inom det humanistiska utbildningsområdet.

Sverige populäraste studielandet på alla utbildningsnivåer
När det gäller val av studieland dominerade Sverige, vilket diagrammet Studerande efter nivå och studieland visar. Sverige var det vanligaste studielandet på alla utbildningsnivåer. Könsfördelningen gällande val av studieland på de olika utbildningsnivåerna kan man se i tabellen Studerande efter studieland, nivå och kön. Totalt sett valde nästan 75 procent av både kvinnorna respektive männen att studera i Sverige. En något större andel av männen än av kvinnorna studerade i Finland, medan kvinnorna i något större utsträckning än männen hade valt ett annat studieland än Finland eller Sverige. Av utbildningsnivåerna var det framför allt på högskolenivå som Sverige var det populäraste studielandet med knappt 78 procent av de studerande. Nästan 19 procent av de studerande inom högskole- och yrkeshögskoleutbildningen läste i Finland. Övriga länder som lockade åländska högskolestuderande var främst Storbritannien, USA och Danmark. Yrkeshögskoleutbildning förekommer inte i Sverige så i princip alla yrkeshögskolestuderande fanns i Finland. Inom gymnasialstadiet hade 57 procent av kvinnorna och 63 procent av männen sökt sig till Sverige, medan ungefär 36 procent av vardera könet studerade i Finland. Över sex procent, eller sex stycken, av de kvinnliga studerande utanför Åland på denna nivå fanns i något annat land, hälften av dem i Storbritannien. Inom folkhögskole- och övrig utbildning studerade 69 procent i Sverige och 26 procent i Finland.

Drygt 90 procent av de pedagogikstuderande läste i Sverige
Vilka ämnen som lästes i vilket land på de olika utbildningsnivåerna visar tabellen Studerande efter nivå, utbildningsområde och studieland. På gymnasialstadiet studerades allmänbildande, tekniska och humanistiska ämnen främst i Sverige, medan naturvetenskap, hälso- och socialvård samt lant- och skogsbruk lästes övervägande i Finland. På högskole- och yrkeshögskolenivå dominerade Sverige som studieland inom alla utbildningsområden och allra mest inom pedagogik - drygt 90 procent av de pedagogikstuderande läste i Sverige. Endast när det gällde de studerande inom naturvetenskap låg Finland på någorlunda samma nivå som Sverige i val av studieland. Drygt 42 procent av dessa studerande fanns i Finland och 54 procent i Sverige. Nästan tio procent av de studerande inom den humanistiska utbildningen på högskole- och yrkeshögskolenivå läste i något annat land än Finland eller Sverige. Om man ser till antal personer var högskolestudier inom handel och samhällsvetenskap i Sverige den kategori som lockade den största mängden studerande, nämligen 202 stycken. Inom folkhögskole- och övrig utbildning var Sverige det populäraste studielandet både inom det humanistiska utbildningsområdet samt hälso- och socialvård, men inom servicebranscherna fanns det ungefär lika många studerande i både Sverige och Finland.

Uppsala universitet den populäraste läroinrättningen
Totalt sett fanns det ålänningar vid ungefär 240 olika läroinrättningar utanför Åland 2007. Av dessa hade Uppsala universitet flest åländska studerande, närmare bestämt 155 stycken. På andra plats kom Åbo akademi med 83 studerande. Bland gymnasier, folkhögskolor och övriga läroinrättningar hade Yrkesinstitutet Sydväst flest åländska studerande, 18 stycken, följt av Rodengymnasiet med 15 personer. Dessa siffror presenteras i tabellen Studerande efter de vanligaste läroinrättningarna.

Beskrivning av statistiken.

För upplysningar, kontakta Gerd Lindqvist, tel. 25582, eller Kenth Häggblom, tel. 25497.