Det åländska informationssamhället -Så utbrett är det!

Föreliggande rapport behandlar informations- och kommunikationsteknikens (IKT) utbredning på Åland. Här granskas produktionen av IKT-varor och -tjänster inom den åländska ekonomin liksom användningen av datorer, internet och mobiltelefoner bland åländska företag ochprivatpersonerna.

Resultatet visar att den renodlade åländska produktionen av IKT är relativt begränsad. De IKT-producerande företagen står för ungefär två procent av den åländska ekonomin. I Sverige/Finland utgör denna del av ekonomin över åtta procent av BNP och EU-genomsnittet är ca sex procent. Vid tolkningen av detta resultat bör man dock hålla i minnet att den åländska ekonomin expanderat kraftigt under senare delen av 1990-talet och att utrymmet för en ny IKT-sektor att växa sig stark, bl.a. på grund av begränsade arbetskraftsresurser, därför varit begränsat.

Granskar man företagens användning av IKT framkommer en annan bild. Här visar det sig att Åland internationellt sett ligger långt framme. Över 90 procent av det åländska näringslivet använder eller planerar att använda internet. IKT-användningen är också överraskande hög med tanke på att en rad internationella studier visat att små företag är sämre än de riktigt stora på att använda den nya informationsteknologin. Och det åländska näringslivet består ju som bekant i stor utsträckning av internationellt sett mycket små företag. Det åländska näringslivet är särskilt långt framme när det gäller att göra finansiella transaktioner över nätet. Inom detta område ligger Åland troligtvis mycket bra till oavsett vilka länder eller ekonomier man jämför med. Åländska företag förefaller även att vara mer kostnadsmedvetna än andra företag när det gäller att implementera IKT-lösningar.

Privatpersonernas användning av datorer, internet- och mobiltelefoner är utbredd på Åland. Användningen ligger här på mellan 78 och 88 procent, vilket är högre än i Finland och Sverige. Undantaget är de äldsta åldersgrupperna som utnyttjar internet- och datortekniken i mindre utsträckning. När det gäller mobiltelefonanvändningen så är undersökningens yngsta åldersgrupp (13-17 år) mindre aktiv än övriga åldrar, något som sannolikt i huvudsak beror på ekonomiska orsaker. Kopplingen till andra sociala bakgrundsfaktorer uppvisar ett förväntat resultat. Så är t.ex. de flitigaste användarna av den nya och allt mer mobila
kommunikationsteknologin höginkomsttagare, välutbildade, arbetsgivare och tjänstemän.

Hela rapporten kan du läsa här.