Det åländska jordbrukets framtida utvecklingsförutsättningar

Rapporten har tagits fram av ÅSUB på uppdrag av näringsavdelningen vid Ålands landskapsstyrelse. Bakgrunden till uppdraget är den pågående EU-processen gällande den förnyelse av den gemensamma jordbrukspolitik som i så hög grad styr förutsättningarna för det åländska jordbruket. En annan nära förestående potentiell förändringsfaktor är de redan igångsatta omförhandlingarna av det nationella jordbruksstödet. En tredje bakgrundsfaktor i sammanhanget är slutligen också den nära förestående utvidgningen av Unionen till en rad nya medlemsstater.

Utredningen inleds med en genomgång av det åländska jordbrukets grundläggande produktionsstruktur och utveckling under de senaste decennierna, inklusive utvecklingen efter EU-medlemskapet. En genomgång görs också av dess bredare närings och regionalpolitiska betydelse. Därefter följer en mera detaljerad analys av dagens effektivitet och produktivitetsförhållanden inom åländskt jordbruk med och utan stöd samt i jämförelse med motsvarande förhållanden inom jordbruket i sydvästra Finland. Rapporten innehåller också en redogörelse för de för åländskt jordbruk idag viktigaste myndigheterna på olika nivåer, samt utvecklingen av kostnaderna för det nationella såväl som det av EU medfinansierade jordbruksstödet under perioden 1996 till 2001.

I rapporten finns en genomgång av utvecklingen av Unionens gemensamma jordbrukspolitik samt en analys av innehållet i det förslag till reform av jordbruksstödet som nyligen framlagts av EU kommissionen. Därtill redovisas planerna för introduktionen av den gemensamma jordbrukspolitiken i de nytillkommande medlemsstaterna på andra sidan Östersjön, samt de effekter som detta eventuellt kan komma att få på jordbruksproduktion och prisförhållanden inom nuvarande EU jordbruk.

Rapporten avslutas med en statistisk analys av effekterna på det åländska jordbruket fram till år 2013 enligt tre olika scenarier. Dessa bygger på en av EU kommissionen gjord modellanalys av de närmaste årens utveckling inom EU jordbruket som helhet med hänsyn till föreslagna reformer och den kommande utvidgningen av Unionen. De tre framtidskalkylerna för det åländska jordbruket är just scenarier och gör inte anspråk på att vara prognoser i vedertagen mening.

Hela rapporten kan du läsa här.