Ålandsprovet i matematik: En mätning av matematikkunskaperna i årskurs 6 hösten 2016

Förbättrat resultat på Ålandsprovet i jämförelse med 2012

På uppdrag av utbildningsbyrån vid Ålands landskapsregerings utbildnings- och kulturavdelning har ÅSUB genomfört en analys av sjätteklassisternas resultat i det landskapsomfattande provet i matematik, ”Ålandsprovet 2016”.

Provet skrevs av 279 sjätteklassister, 144 pojkar och 135 flickor, och syftar till att mäta centrala matematikkunskaper som lärs ut i årskurs 5.

Provresultaten redovisas främst i form av lösningsandelar, vilket är andelen avklarade poäng av maxpoängen på provet. Den genomsnittliga lösningsandelen för Ålandsprovet 2016 uppgick till 64,3 procent, vilket är en förbättring i jämförelse med 2012 års provresultat på 60,5. Båda könen bidrog till det förbättrade resultatet, flickorna nådde dock en högre lösningsandel på 66,1 procent mot 62,6 för pojkarna. Se diagrammet nedan.

I det landskapsomfattande provet deltog alla grundskolor som hade sjätteklassister. Skolorna delades in i fyra distrikt, Södra Ålands distrikt, Norra Ålands distrikt, Skärgården och Mariehamn. I jämförelse med Ålandsprovet 2012 ökade lösningsandelen för Mariehamn till 65,6 procent, till 61,8 för Norra Åland och till 65,5 för Södra Åland, medan den sjönk till 54,6 för Skärgården.

Provets uppgifter kunde delas in i två olika uppgiftstyper, mekanisk räkning och problemlösning. Lösningsandelen är totalt cirka 64 procent för båda uppgiftstyperna. Om man tar hänsyn till kön är det tydligt att man presterar olika på respektive uppgiftstyp. På uppgifter av typen mekanisk räkning uppnådde flickorna en lösningsandel på 67,1 procent, mot pojkarnas 61,3 procent. Vid 2012 års provtillfälle var denna skillnad bara 2,6 procentenheter. Pojkarna presterade istället något bättre på uppgifter av typen problemlösning, 65,0 mot 64,2 procent. Här kan man säga att flickorna har kommit ikapp resultatmässigt då deras lösningsandel var 57,6 2012. Pojkarna har också förbättrat sitt resultat, men bara med cirka 1 procentenhet.

För att undersöka hur pass väl matematikbetyget från årskurs 5 överensstämmer med resultatet på Ålandsprovet räknades provresultatet om till ett vitsord på en skala på mellan 4 till 10. Matematikbetyget för deltagarna i 2016 års prov är 8,1 i genomsnitt och provvitsordet 7,3, en skillnad på 0,8 (matematikbetyget minus provvitsordet). Provdeltagarna vid 2012 års prov uppvisade en större skillnad då matematikbetyget var 8,0 och provvitsordet 7,0. Provdeltagarna i distriktet Skärgården har störst skillnad mellan matematikbetyget och provvitsordet, 1,9, medan skillnaden är minst i Mariehamn, 0,5.

Sambandet mellan resultatet på provet och skillnaden mellan matematikbetyget och provvitsordet undersöktes och det är tydligt att provdeltagare med höga resultat har betydligt mindre skillnad i jämförelse med de med låga resultat. Se diagrammet nedan.

Rapporten i sin helhet och en presentation av de huvudsakliga resultaten finns tillängliga i pdf-format nedan.

Jakob Sällström

+358 (0)18 25493
fornamn.efternamn[at]asub.ax