Ålänningarnas kultur- och fritidsvanor 2001

På uppdrag av Jämställdhetsdelegationen och landskapsstyrelsens kulturbyrå har ÅSUB genomfört den hittills största undersökningen av den åländska befolkningens kultur- och fritidsvanor. Utredningens huvudsakliga underlagsmaterial är ett relativt omfattande frågeformulär som i mars 2001 skickats ut till över 600 slumpmässigt utvalda ålänningar i åldrarna 13 år och uppåt. Undersökningsresultatet torde vara av betydande intresse för de
beslutsfattare inom politik, offentlig förvaltning och ideella organisationer som har att ta ställning till frågor rörande den framtida utvecklingen av kultur- och fritidssektorn på Åland. Genom sin för åländska förhållanden unika bredd och informationsrikedom bör rapporten därtill kunna tjäna som en form av aktuellt "uppslagsverk" för alla som är intresserade av kultur- och fritidsfrågorna på Åland.

På ett mer övergripande plan visar undersökningen att ålder och livssituation är det som är mest avgörande för ålänningarnas fritids- och kulturvanor. Ett exempel på detta är att 45-54-åringarna förvärvsarbetar som mest, men det är 25-44-åringarna och speciellt
småbarnsföräldrarna som upplever att de har minst tid för egna fritidsintressen. Ett annat exempel är ungdomarnas stora intresse för idrottsutövning jämfört med pensionärernas. Trots dessa skillnader mellan de olika åldersgrupperna är det dock slående att de tre mest frekventa fritids- och kulturaktiviteterna är de samma bland hela befolkningen 25 år och äldre: (1) se på TV/video, (2) lyssna på radio, (3) läsa böcker/tidskrifter. Den klart populäraste fritidsaktiviteten oberoende av kön och ålder är TV-tittandet.

Könsskillnaderna är också märkbara, om än kanske inte fullt så markanta som de åldersbundna skillnaderna. Med några få undantag, där kön tycks få ett särskilt starkt genomslag (t ex männens jakt och fiskeintressen och kvinnornas handarbete/vävning) finner man i stort samma kultur- och fritidsaktiviteter på kvinnornas och männens lista över de populäraste aktiviteterna. Skillnaden ligger mera i hur mycket dessa hos de båda könen mest populära aktviteterna utnyttjas. Här finner man en klar tendens i riktning mot att kvinnorna i högre grad ägnar sin tid åt mera "relationsinriktade" fritidsaktiviteter (t.ex. att umgås med vänner/släkt) samt aktiviteter som inte kräver stora ekonomiska resurser (läsa böcker, promenera/jogga, cykla), medan männen är mera "aktivitetsinriktade" med högre prioritet på t.ex. idrott och jakt.

I undersökningen framkommer även en del annan information av intresse. Så visar det sig t.ex. att Rock Off under år 2000 var det mest besökta åländska evenemanget tätt följt av arrangemang som Tall Ships Race och Ålands Sjödagar. När det gäller de fritidsaktiviteter som ålänningarna anser att man borde satsa mera på, så visar undersökningen att en badhussatsning är mest efterfrågad följt av en ökad satsning på cykelvägar/motionsslingor
samt byggande av ett kongress- och kulturhus. Även här finns det könsskillnader. Kvinnorna efterfrågar satsningar på t.ex. teater, dans samt ett kultur- och kongresshus, medan männen önskar mer resurser på sport- och idrottshallar.

Mer information om utredningen och dess innehåll kan fås från ÅSUBs Katarina Fellman (tel. 25492) samt Jämställdhetsinspektör Vivan Nikula (tel. 25194) eller byråchef Jan-Ole Lönnblad (tel. 25232).

Hela rapporten kan du läsa här.