Ålänningarnas kunskap om den statliga verksamheten på Åland

På uppdrag av Länsstyrelsen på Åland har ÅSUB undersökt den åländska befolkningens kunskaper om 16 av de totalt 17 statliga myndigheterna på Åland och de tjänster de tillhandahåller. Ålands tingsrätt ingår inte i undersökningen. Bakgrunden till undersökningen var att man inom Länsstyrelsen och den övriga statsförvaltningen på Åland ville få fram ett beslutsunderlag för pågående och framtida försök att förbättra dessa myndigheters servicenivå. Utredningens huvudsakliga underlagsmaterial är ett frågeformulär som i slutet av oktober 2001 skickats ut till drygt 700 slumpmässigt utvalda myndiga ålänningar.

Den myndighet som flest ålänningarna uppgav att de känner till var Ålands skattebyrå följt av Folkpensionsanstalten och Ålands tulldistrikt på en delad andra plats, medan Vilt- och Fiskeriforskningsinstitutet och Skärgårdshavets sjöfartsinspektionsbyrå enligt undersökningen var de minst kända myndigheterna bland ålänningarna.

Det visade sig att ålänningarnas egen erfarenhet av myndigheterna var av central betydelse för deras kunskap om dem. Den myndighet som flest ålänningar varit i kontakt med var Ålands skattebyrå följt av Folkpensionsanstalten, medan relativt få ålänningar uppgav att de varit i kontakt med t.ex. Europainformationen, Vilt- och Fiskeriforskningsinstitutet, Skärgårdshavets sjöfartsdistrikt och Skärgårdshavets sjöfartsinspektionsbyrå. Bland ålänningarna var det populäraste sättet att kontakta myndigheterna att själva besöka dem följt av att per telefon kontakta dem.

I enkäten ställdes även så kallade kunskapsfrågor om myndigheternas verksamhet. Enligt kunskapstestet var speciellt svarandes ålder och utbildningsnivå av betydelse för hur väl de gjorde ifrån sig i kunskapstestet. Enligt kunskapstestets resultat verkade ålänningarna bäst känna till Europainformationens, Ålands skattebyrås samt Folkpensionsanstaltens verksamhet. Ålänningarnas goda kunskaper om Ålands skattebyrå och Folkpensionsanstaltens verksamhet överensstämmer med deras egen uppfattning samt erfarenhet av myndigheterna. I kunskapstestet varierade frågornas svårighetsgrad, vilket påverkade utfallet. Andra faktorer som gav utslag i resultatet var hur informativa själva myndighetsnamnen är samt hur stor bredd det är på myndighetens ansvarsområden. Ju större variationen är på myndigheternas uppgifter, desto sämre verkar ålänningarnas detaljkunskap vara.

Mer information om utredningen och dess innehåll kan fås från ÅSUBs Katarina Fellman (tel. 25493). Dessutom kan uppdragsgivaren, landshövding Peter Lindbäck (tel. 6350), ge mer information om bakgrunden till undersökningen samt hur undersökningens resultat skall användas.

Hela rapporten kan du läsa här.