Ålänningars kultur- och fritidsvanor 2008

Med denna undersökning har vi försökt att ge en bild av vad ålänningar av olika kön och i olika åldersgrupper utövar för fritidsaktiviteter på och utanför Åland, samt vilka evenemang och anläggningar man besökt. Vi har också försökt att ta reda på ålänningarnas åsikter om den egna fritiden och utbudet av aktiviteter på Åland, samt uppskatta hur ålänningar använder sin tid för olika ändamål.

Undersökningen baserar sig på de uppgifter som samlades in hösten 2008 genom ett enkätutskick till drygt 700 slumpmässigt utvalda personer på Åland, 16 år och äldre. Totalt inkom 369 svar, vilket innebär att svarsprocenten för undersökningen är 52 procent. Undersökningen är en uppföljning av en tidigare studie från år 2001.

Ålänningarnas tidsanvändning
· I medeltal har de svarande uppgett att de förvärvsarbetar 31 timmar i veckan. Genomsnittet för kvinnor var 28 timmar och för männen 34 timmar. Kvinnor i åldern 25-64 år jobbar ca 34 timmar i veckan. Män mellan 25 och 64 år jobbar 43,5 timmar i veckan.

· Hemarbete kan inkludera t ex underhåll och omsorg om barn. I genomsnitt har de svarande uppgett att de utför hemarbete ca 22,5 timmar i veckan. Enligt undersökningens resultat hemarbetar kvinnorna i genomsnitt nästan 28 timmar i veckan, medan männen gör det 17,5 timmar.

· Till fri tid räknas den tid som används för aktiviteter av olika slag, det man i dagligt tal brukar beteckna som fritidsaktiviteter. I genomsnitt har de svarande 36 timmar fri tid per vecka. Kvinnor har nästan 33 timmar fri tid i veckan, medan männen har 39,5 timmar fri tid. De 65 år fyllda har mest fri tid (45 timmar), följt av de mellan 16 och 24 år (41,5 timmar per vecka). Minst med fri tid har 25-44 åringarna, då genomsnittet för denna grupp låg på drygt 30 timmar per vecka.

Utövande av olika fritidsaktiviteter
I enkäten ombads de svarande att ange hur ofta de utövat fritidsaktiviteter under 2008. Den populäraste fritidsaktiviteten om man ser hur ofta den utövats per månad är att se på TV/DVD-film. Att lyssna på radio kommer på andra plats och på tredje plats återfinns att läsa böcker/tidskrifter. Sedan följer använt datorer, lyssnat aktivt på musik, promenerat/stavgått, skött/tränat sällskapsdjur, umgåtts med släkt/vänner, cyklat och trädgårdsskötsel, i nämnd ordning.

Resultaten för dessa aktiviteter har jämförts med motsvarande resultat från ÅSUBs undersökning från år 2001. Datoranvändandet har ökat betydligt de senaste åren. År 2001 återfinns aktiviteten "använt datorer/datorspel" först på tionde plats. Att titta på TV är fortfarande den mest utövade fritidsaktiviteten, men en minskning kan urskönjas. Däremot verkar det dock inte skett någon minskning när det gäller radiolyssnande och bokläsning.

Generellt kan man säga att kvinnor är mer aktiva än män och att aktivitetsnivån minskar med åldern. De aktivaste är de mellan 16 och 25 år, medan de som är 65 eller äldre är minst aktiva.

Föreningsverksamhet
De svarande har varit mest aktiva inom idrottsföreningar, då 16 procent av de svarande har uppgett att de varit aktiva i en idrottsförening. Nio procent av de svarande har uppgett att de varit aktiva inom hembygds- bya- och Marthaförening. Ytterligare några populära föreningar är fackförening (7 procent), motorförening (6 procent) och dam-/herrförening (6 procent).

Den populäraste typen av förening bland kvinnor var idrottsförening (14 procent), följt av hembygds- bya-, Marthaförening (8 procent) och kulturförening, teater, musik, konst (6 procent). Populäraste föreningstypen bland män var idrottsförening (18 procent), jakt-, fiskeförening (11 procent), motorförening och fackförening (9 procent vardera).

Evenemang
Nästan 50 procent av kvinnorna har uppgett att de besökt Skördefesten och 43 procent av männen (i snitt 46 procent). På andra plats kommer Rock Off som lockade 45 procent av kvinnorna och 41 procent av männen (i snitt 43 procent). Ålands Sjödagar intar tredje platsen, med 42 procent besökande kvinnor och 37 procent besökande män (i snitt 39 procent). På fjärde plats finns Köpmannamässan/Godbymässan, som besöktes av en större andel män (40 procent) jämfört med kvinnor (35 procent).

Utövande av fritidsaktiviteter utanför Åland
Att shoppa är en fritidsaktivitet som 69 procent av de svarande gjort utanför Åland under år 2008. Att besöka släkt och vänner verkar också vara en orsak att resa från Åland, då 69 procent har svarat detta. På tredje plats bland de mest utövade fritidsaktiviteterna utanför Åland, med 29 procent av de svarande, finner vi svarsalternativet "sol och bad". Andra populära aktiviteter är att besöka mässa, gå på konsert, gå på teater, besöka museum och att besöka djurpark/nöjesfält.

Åsikter om den egna fritiden och fritidsutbudet
· 76 procent av de svarande har uppgett att de är mycket eller ganska nöjda med den egna fritiden. Ju äldre man är desto mer nöjd verkar man vara med den egna fritiden. Jämfört med år 2001 är man idag inte lika nöjd som man var då med sin egen fritid då motsvarande siffra år 2001 var 83 procent.

· 52 procent av de svarande är mycket nöjda eller ganska nöjda med kommunens utbud av fritidsaktiviteter. 71 procent av Mariehamnarna är mycket nöjda eller ganska nöjda. Detta att jämföra med de som bor på landsbygden (38 procent) och de som bor i  skärgården (36 procent).

· Tidsbrist är den orsak som flest, 42 procent av de svarande, angett begränsar ens utövande av fritidsaktiviteter. Idag hävdar 27 procent av de svarande att ingenting begränsar ens utövande, medan motsvarande siffra för år 2001 var 19 procent. Det har skett en relativt stor ökning, från 13 procent till 22 procent av de svarande, som tycker att brist på pengar utgör en faktor som begränsar ens utövande av fritidsaktiviteter.

· I medeltal spenderar ålänningar 119 euro i månaden på sina fritidsaktiviteter. Män spenderar betydligt mer pengar på fritidsaktiviteter än vad kvinnor gör, 146 euro jämfört med 87 euro för kvinnor. Då man jämför resultaten med den tidigare undersökningen (i 2008 års priser) framkommer att både män och kvinnor spenderar mer pengar på sina fritidsaktiviteter idag. Då spenderade kvinnorna 52 euro (87 euro idag) medan männen spenderade 89 euro (146 euro idag). Även de olika åldersgrupperna spenderar mer pengar på fritidsaktiviteter idag.

· De fritidsaktiviteter de svarande helst vill att det satsas resurser på är bio (37 procent av de svarande), cykel-, promenadvägar och motionsslingor (26 procent), motorbana (21 procent), samt ungdoms-, fritidsgårdar (21 procent). 

För ytterligare information om rapporten vänligen kontakta Stefan Söderlund på stefan.soderlund@asub.ax (telefon 25583).

Hela rapporten kan du läsa här.