Ålänningars kultur- och fritidsvanor 2014

Allmänt om undersökningen

Syftet med undersökningen är dels att ge en bild av vad ålänningarna av olika kön och i olika åldersgrupper utövar för fritidsverksamheter på och utanför Åland. Dels att ge en uppfattning om vad ålänningarna saknar i utbudet på Åland. I och med att detta är tredje gången som undersökningen görs finns det även bättre förutsättningar än tidigare att se på förändringar och trender över tid.

Utövande av fritidsaktiviteter

De svarande ombads bedöma hur ofta de utövar olika fritidsaktiviteter. Den aktivitet som utövas oftast är att använda mobil-/smarttelefon. Näst vanligast är att använda dator eller surfplatta. De tredje och fjärde vanligast utövade aktiviteterna är att lyssna på radio följt av att se på tv eller film. På femte plats kommer den vanligaste aktiviteten som inte kräver någon teknisk utrustning, nämligen att läsa böcker eller tidsskrifter. Efter läsning följer användande av sociala medier samt att promenera/stavgå.

Figur. De oftast utövade aktiviteterna

Figurens centrala information kommenteras i texten.

Jämfört med tidigare kultur- och fritidsvaneundersökningar från ÅSUB är det just användandet av mobil-/smarttelefon samt användande av sociala medier som sticker ut. Dessa uppfattades inte ens vara tillräckligt stora aktiviteter för att ha egna kategorier då de tidigare undersökningarna genomfördes och var som nämnt bland de vanligaste aktiviteterna i årets undersökning. Som kan ses i figuren ovan är användandet av sociala medier betydligt mer uppdelat än de övriga oftast utövade aktiviteterna: cirka 40 procent använder dem dagligen eller nästan dagligen, medan nästan 40 procent aldrig använder dem. Uppdelningen är starkt kopplad till ålder.

Precis som i den förra undersökningen från 2008 är kvinnorna något aktivare än männen om man ser hur ofta den uppgett att de utövar någon slags aktivitetet. I likhet med den förra undersökningen kan man även se att yngre överlag är aktivare än äldre, något som det frekventa användandet av tekniska apparater som mobil-/smarttelefon och dator/surfplatta i denna grupp bidrar till.

Bibliotek, Alandica och Bio Savoy är de anläggningar som störst andel har besökt det senaste året. Det är dock betydligt vanligare att ofta besöka ett bibliotek än att besöka Alandica eller Bio Savoy ofta.

Att besöka gym är klart vanligare i årets undersökning än i den förra undersökningen från 2008. Gym är även den typ av anläggning som störst andel av de svarande besöker varje vecka.

Föreningsverksamhet

Över hälften, 61 procent, av de svarande uppgav att de är medlemmar i en förening, medan 35 procent uppgav att de arbetat frivilligt inom föreningslivet det senaste året. Den vanligaste typen av förening av vara medlem bland både männen och kvinnorna är idrottsförening.

Kvinnorna uppgav i högre utsträckning än männen att de var medlemmar i en förening med social-/hälsoverksamhet samt en förening med ungdoms-/barnverksamhet. Männen uppgav å andra sidan i högre utsträckning än kvinnorna att de var medlemmar i en förening med räddningsverksamhet.

Evenemang och museum

Skördefesten på Åland var det evenemang som störst andel av de svarande hade besökt det senast året. Hela 63 procent uppgav att de besökt evenemanget. Det evenemang som lockat näst flest var Ålands sjödagar, som lockat nästan hälften av de svarande.
Rockoff-festivalen och Ålands sjöfartsmuseum var även de populära, och lockade båda över en tredjedel av de svarande.

Fritidsaktiviteter utanför Åland

Hela 91 procent av de svarande hade utövat någon form av fritidsaktivitet utanför Åland det senaste året. Att shoppa var den enskilt vanligaste fritidsaktiviteten som de svarande utövat utanför landskapet. Shopping och besök av släkt/vänner är betydligt vanligare än alla de andra fritidsaktiviteterna som utövats utanför landskapet.

Åsikter om den egna fritiden

Hela 80 procent av de svarande uppgav att de vara mycket nöjda eller ganska nöjda med den egna fritiden. Några skillnader mellan könen kunde inte ses i hur nöjd man var.

74 procent av de svarande har uppgett att de upplever sin fritidsutövning begränsad av minst en faktor. Den vanligaste begränsande faktorn är tidsbrist, följt av pengabrist. Vad man upplever som begränsande skiljer sig dock åt mellan olika åldersgrupper och bland personerna som fyllt 65 år är det hälsan som är den vanligaste begräsningen av utövningen av fritidsaktiviteter.

I genomsnitt har de svarande uppgett att de spenderar 115 euro per månad på sina egna fritidsaktiviteter. Männen spenderar mer än kvinnorna, en skillnad som även fanns i de tidigare undersökningarna från 2008 och 2001.

Åsikter om utbudet av fritidsaktiviteter

53 procent av de svarande var mycket nöjda eller ganska nöjda med den egna kommunens utbud av fritidsaktiviteter, alltså färre än vad som är nöjda med den egna fritiden. Det är dock relativt få som är missnöjda, utan hela 41 procent har uppgett sig vara varken nöjda eller missnöjda med den egna kommunens utbud av fritidsaktiviteter.

Då de svarande fick ange ifall man borde satsa mer på fritidsaktiviteter för olika målgrupper svarade 73 procent att de önskade sig mer satsningar på fritidsaktiviteter av något slag. Det vanligaste var att önska sig satsningar på fritidsaktiviteter för de unga, ungefär hälften av de svarande önskade sig detta. Ungefär en fjärdedel önskade sig satsningar på de äldres fritidsaktiviteter, medan en femtedel önskade sig mer satsningar för vuxnas fritidsaktiviteter.

Tidsanvändning

Om man summerar antalet timmar man förvärvsarbetet och antalet timmar man ägnar sig åt obetalt arbete får man det totala antalet arbetade timmar. Den klart största delen av det obetalda arbetet är hemarbete, även om omhändertagande av anhöriga samt frivilligarbete inom exempelvis föreningslivet också räknas som obetalt arbete.

I genomsnitt arbetar personer mellan 20 och 64 år 50 timmar i veckan. Kvinnornas arbete är emellertid i högre utsträckning än männens obetalt.

För att läsa hela rapporten, klicka här.

Frågor om rapporten besvaras av:
Johan Flink (johan.flink[at]asub.ax)

Publicerad: 30 juni 2014