Ålänningars radiolyssnar- och TV-tittarvanor

Nu är ÅSUBs radiolyssnar- och TV-tittarundersökning klar. Undersökningen har gjorts på uppdrag av Ålands Radio och TV och syftet med undersökningen var att kartlägga ålänningarnas radiolyssnar- och TV-tittarvanor t.ex vilka radio-/TV-kanaler ålänningarna lyssnar/tittar på och i vilken omfattning de lyssnar/tittar. Dessutom önskade uppdragsgivaren få svar på frågor gällande Ålands Radios programutbud och hemsida samt vilken typ av radio-/TV-program ålänningarna önskar höra/se mera av. Målsättningen är att denna information om ålänningarnas lyssnar- och tittarvanor samt önskemål gällande Ålands Radios och TVs verksamhet ska användas så att utbudet kan utvecklas och förbättras.

Undersökningens resultat baserar sig på de uppgifter som samlades in genom en enkät som skickades till 721 slumpmässigt utvalda ålänningar 16 år och äldre våren 2009. Efter en påminnelse hade 389 personer svarat på enkäten, svarsprocenten blev 54.

Radiolyssnande
Enkätsvaren samlades in i april och maj i år då RIX FM fortfarande sändes. Nästan 60 procent av de svarande uppgav att de brukar lyssna på Ålands Radio, cirka 45 procent att de brukar lyssna på RIX FM och 40 procent att de lyssnar på SteelFM. (RIX FM, SteelFM och SoftFM hörs inte i den åländska skärgården samt kan ha begränsat hörbarhet på andra ställen.)

Det framkom inte några signifikanta skillnader mellan kvinnors och mäns val av radiokanaler, medan det framkom flera signifikanta skillnader då man tittade på de svarandes ålder och vilka radiokanaler de brukar lyssna på. Ålands Radio, Radio Vega, Sveriges P4, P1 och P2 var speciellt populära bland de äldre lyssnarna, medan RIX FM, SteelFM, Radio Extrem och Sveriges P3 var populära bland de yngre lyssnarna.

Tittar man närmare på antalet minuter per dag de svarande uppgett att de lyssnar på radio, kan man konstatera att de i snitt lyssnar drygt en timme på Ålands Radio per vardag, knappt en timme på RIX FM och drygt en halv timme på SteelFM. De lyssnar inte lika mycket på dessa tre radiokanaler om helgerna.

Ålands Radios programutbud
Nästan 60 procent av de svarande uppgav alltså att de brukar lyssna på Ålands Radio, av vilka över hälften svarade att de lyssnar varje eller nästan varje dag på Ålandsnytt. En fjärdedel lyssnar dagligen på Aktuellt, 17 procent på Mitt på dan och 14 procent av Ålands Radios lyssnare uppgav att de dagligen lyssnar på Åland idag. Förutom dessa vardagligen återkommande program sänder Ålands Radio program en eller ett par gånger i veckan. Nästan en fjärdedel av Ålands Radios lyssnare uppgav att de ofta lyssnar på Firarmix, 14 procent att de lyssnar ofta på Djur och natur och 13 procent på Gröna Fingrar. 

Vi frågade också om de svarande önskade att Ålands Radio skulle utöka sitt programutbud, vilket 17 procent av de som svarat på frågan uppgav att de önskade. Då vi tittar på de öppna svaren på följdfrågan ”Vilken typ av program vill du ha mera av?” kan vi se att det mycket handlar om önskemål angående den musik som spelas. Näst musikvalet är det många som efterfrågar program med intervjuer och reportage, där man gör personporträtt och jobbar mer uppsökande i kommunerna.

Nästan hälften av de som svarat på frågan ”Finns det något av Ålands Radios program, som får dig att byta kanal eller stänga av radion?” svarade jakande. På den öppna följdfrågan kommer många åsikter fram, hela 184 öppna svar! När man kategoriserar svaren ser man en stor grupp som inte pekat ut något särskilt program, utan svarar att de ogillar ”det mesta” eller ”allt” (25 svar).

Ålands Radios hemsida
Uppdragsgivarna önskade också få information om vilka som använder Ålands Radios hemsida, hur ofta de besöker hemsidan och vad de använder hemsidan till, vilken information de söker.

I genomsnitt har nästan 88 procent av de svarande tillgång till internet. Bland dem som har tillgång till internet har cirka 80 procent uppgett att de aldrig eller nästan aldrig besöker radions hemsida. Endast 3 procent av de svarande besöker hemsidan nästan dagligen, cirka 4 procent 1-3 gånger i veckan och 12 procent någon gång per månad.

Det vanligaste syftet med besöken av hemsidan är att läsa nyhetstelegrammen, som nästan 68 procent av dem som besöker radions hemsida uppgett att de gör. Det är också ganska vanligt att de som besöker hemsidan söker information om kommande program (drygt 22 procent) och läser sportsidan (drygt 15 procent).

TV-tittande
Nästan 90 procent av de svarande uppgav att de brukar titta på Sveriges TV4, följt av Sveriges TV1 (79%), Sveriges TV2 (70%) och Sveriges TV3 (54%). En signifikant större andel av männen uppgav att de tittar på betalkanaler. Andelen som tittar på Sveriges TV1, TV2 och FST5 verkar stiga med svarandes ålder, medan det motsatta gäller för Sveriges TV3. På SVT24 tittar en signifikant större andel 65 år fyllda.

De svarande tittar mest på Sveriges TV4 både om vardagarna och om helgdagarna, en timme och 10 minuter per vardag och 1 timme och 25 minuter per helgdag. Därefter följer Sveriges TV1, Sveriges TV3 och Sveriges TV2. De svarande verkar i snitt titta något mer på Sveriges TV4, Sveriges TV3 och betalkanalerna om helgerna än om vardagarna, medan det motsatta gäller för de övriga TV-kanalerna.   

Det finns några signifikanta skillnader mellan vilka TV-kanaler kvinnor och män tittar på. De åländska kvinnorna verkar titta något mer på Sveriges TV3 om vardagarna jämfört med de åländska männen, medan det motsatta gäller för betalkanalerna.

Då vi ser på antalet minuter de svarande per åldersgrupp tittar på TV-kanalerna, framkommer fler signifikanta skillnader. Sveriges TV1, TV2, Ålandskanalen och FST5 verkar vara mer populära bland de äldre svarande, medan Sveriges TV3 verkar vara mer populär bland de yngre. Barn- och/eller kunskapskanalen verkar vara speciellt populär bland 25-34-åringarna och SVT24 bland de 65 år fyllda.

Önskemål om Ålandskanalens programutbud
De svarande hade möjlighet att uppge högst tre programtyper som de skulle vilja se mera av på Ålandskanalen. Drygt 40 procent av de svarande uppgav att de inte hade någon åsikt i denna fråga, medan nästan 30 procent önskade se lokala reportageprogram, en fjärdedel lokala nyhetsprogram och en femtedel lokalproducerade filmer.

Önskemål om en extra TV-kanal
Slutligen ställdes frågan: ”Om det skulle finnas en ledig kanal i ditt programutbud, vad skulle du vilja se för TV-kanal?” Av dem som hade svarat på frågan (nästan hälften av alla svarande) uppgav 18 procent att de redan har tillräckligt med TV-kanaler, medan nästan en fjärdedel skulle vilja se TV4 Plus, 15 procent skulle vilja se TV4 Film och 13 procent TV4 Fakta.

För ytterligare information om rapporten och dess resultat, vänligen kontakta Katarina Fellman på telefon 25493. Frågor om hur rapportens resultat skall användas besvaras av Ålands Radio.

Hela rapporten kan du läsa här.