Arbetsmarknadsbarometern 2008

Arbetsmarknadsbarometern våren 2008

I Arbetsmarknadsbarometern våren 2008 presenterar ÅSUB för första gången en prognos över tillväxten av hela den sysselsatta arbetskraften på Åland. Förutsättningarna för att kunna göra detta har varit möjligheterna att kombinera uppgifter från enkäter som gått dels till ett stort urval privata företag och dels till representanter för alla områden inom den offentliga sektorn. 

Enligt ÅSUB:s prognos, grundad på sammanvägda uppgifter från den privata och den offentliga sektorn, kommer den sysselsatta åländska arbetskraftens totala volym att öka med cirka 1,3 procent under den närmaste 12-månadersperioden, vilket motsvarar cirka 154 helårstjänster. Den sysselsatta arbetskraftens volym inom den privata sektorn förväntas öka med cirka 1,5 procent, motsvarande cirka 111 helårstjänster. Volymen av den sysselsatta arbetskraften inom den offentliga sektorn förväntas öka med cirka 1,0 procent under den närmaste 12-månadersperioden, vilket motsvarar cirka 43 helårstjänster.

ÅSUB:s prognos över det totala rekryteringsbehovet på Åland omräknat till helårtjänster under den närmaste 12-månadersperioden är 579, varav  311 i privat och 268 i offentlig sektor.

Förväntningarna inom det privata näringslivet angående tillväxten av den samlade sysselsatta arbetskraften inför 2008 var mindre optimistisk än våren 2007. De dämpade förväntningarna avspeglar de allmänt sämre konjunkturutsikterna i förhållande till läget för ett år sedan. Inom de flesta branscher är förväntningarna om en expansion av den totala personalstyrkan nerskruvade i förhållande till fjolåret. Ett undantag är hotell- och restaurangbranschen, som hade synnerligen pessimistiska förhoppningar i fjol och där man nu ändå tror på en positiv tillväxt av de sysselsatta i branschen.      

I ÅSUB:s prognos räknar man med en rekrytering till den offentliga sektorn motsvarande 77 helårstjänster vid ÅHS, 71 vid skolorna (inklusive Högskolan på Åland), 71 inom den kommunala sektorn (exklusive skolorna), 37 vid Landskapsregeringen (exklusive ÅHS och Högskolan), och sammanlagt 13 vid statliga enheter och myndigheter. 

I Arbetsmarknadsbarometern presenterar ÅSUB också en prognos över rekryteringsbehovet inom olika yrkesområden. Yrkesgruppen ’specialister inom teknik och naturvetenskap’, vilken främst består av dataspecialister, ser enligt prognosen ut att vara den mest eftersökta gruppen under den kommande 12-månadersperioden. För denna yrkeskategori förväntar vi oss ett behov motsvarande 72 helårstjänster. Vi förväntar oss också att det kommer att behövas 33 chefer inom ekonomi, administration och personal.
 
En annan stor efterfrågad grupp blir enligt ÅSUB:s prognos lärare. Sammanlagt 48 ämneslärare, lektorer, klasslärare och förskollärare kommer enligt vår prognos att behövas under den närmaste 12-månadersperioden.

Rekryteringsbehovet till den offentliga hälso- och sjukvården är fortsättningsvis stort. Prognosen är att det kommer att behövas 23 primärskötare, närvårdare m.fl., 22 sjukskötare, röntgenskötare m.fl., 19 läkare (allt angivet i helårstjänster).

Bland övriga efterfrågade yrkesgrupper kan nämnas byggnadshantverkare och VVS:are,  fastighetsskötare, maskinoperatörer och montörer’ (inklusive elektriker) försäljare, butikskassörer, fordonsförare och chaufförer.

Hela rapporten kan du läsa här.

Sanna Roos

+358 (0)18 25489
fornamn.efternamn[at]asub.ax