Arbetsmarknadsbarometern 2009

 

ANTALET SYSSELSATTA FÖRVÄNTAS MINSKA enligt Arbetsmarknadsbarometern 2009

Våren 2009 har vi en exceptionell situation med en djup ekonomisk kris i vår omvärld. Den åländska arbetsmarknaden kan inte undgå att påverkas av detta. Den sysselsatta arbetskraftens volym förväntas minska med cirka 0,9 procent under den närmaste 12-månadersperioden, vilket motsvarar 101 helårstjänster. Förväntningarna är överlag pessimistiska. Enligt ÅSUB:s prognos kommer de sysselsattas antal i det privata näringslivet att minska med motsvarande 92 helårstjänster (-1,1 procent) och inom den offentliga sektorn med 9 helårstjänster (-0,3 procent).

De dämpade förväntningarna inom det privata näringslivet avspeglar de försämrade konjunkturutsikterna. Inom de flesta branscher förväntas en minskning av den totala personalstyrkan. Vår prognos säger att endast branschen ’transport och kommunikation’, där sjöfarten ingår, och finanssektorn kommer att behålla sin storlek. De största minskningarna ser ut att ske inom branschen ’övrig service’ som rymmer allt från konsult- och IT-företag till frisörsalonger och andra leverantörer av företags- och personliga tjänster. Där räknar vi med en minskning motsvarande 43 helårstjänster. Inom byggsektorn förväntas en minskning med 20 helårstjänster och inom tillverkningsindustrin, exklusive livsmedelsindustrin, en minskning med 17 helårstjänster.  

Prognosen över det totala rekryteringsbehovet (ej säsongsarbetskraften) omräknade till helårstjänster, under den närmaste 12-månadersperioden är 450, varav 271 i privat och 179 i offentlig sektor. Det förväntade rekryteringsbehovet har gradvis minskat under de senaste tre åren, från 372 våren 2007 till 271 denna vår, och detta trots en ökning av antalet pensionsavgångar. 

Rekryteringsbehovet är svagt inom primärnäringarna, livsmedelsindustrin, vatten och el, hotell- och restaurang, och inom finanssektorn. Inom byggsektorn minskar det förväntade rekryteringsbehovet från 36 för ett år sedan, till motsvarande 8 helårstjänster i år och inom branschen övriga tjänster (person- och företagstjänster), från 76 till 30.

Inom branschen ’transport och kommunikation’ där sjöfarten utgör den tunga delen förväntas rekryteringsbehovet vara stort under året, till följd av stora avgångar. Behovet motsvarar 150 helårstjänster.

Inom industrin (förutom livsmedelsindustrin) är rekryteringsbehovet något större än för ett år sedan (17 helårstjänster) och inom handeln likaså (48).      
 
Inom den offentliga sektorn räknar vi med en rekrytering under den närmaste 12-månadersperioden motsvarande 56 helårstjänster inom kommunsektorn (exklusive skolorna), 50 inom skolorna (inklusive Högskolan på Åland), 49 inom sjukvården, 19 inom landskapsförvaltningen, och 6 inom de statliga enheterna på Åland.   
     
I och med den förväntat minskande efterfrågan på arbetskraft under den kommande 12-månadersperioden, räknar ÅSUB med en minskad efterfrågan på de flesta yrkesgrupper. Emellertid ser efterfrågan på däcksmanskap och maskinpersonal ut att öka i förhållande till fjolåret, så pass mycket att vi räknar med en efterfrågan motsvarande 41 helårstjänster.  

Yrkesgruppen data- m.fl. specialister inom teknik och naturvetenskap, (varav de flesta i praktiken är dataspecialister), ser enligt vår prognos ut att vara den näst mest eftersökta gruppen under den kommande 12-månadersperioden. För denna yrkeskategori förväntar vi oss ett behov motsvarande 34 helårstjänster, som dock är mindre än hälften av det beräknade behovet för ett år sedan.

Rekryteringsbehovet av försäljare och butikskassörer ökar i förhållande till fjolåret och de beräknas bli den tredje mest eftersökta yrkesgruppen (31 helårstjänster). Förklaringen till denna ökning av efterfrågan ligger förmodligen i ett ökat antal pensionsavgångar.

Chefer inom ekonomi, administration och personal efterfrågas inom såväl det privata näringslivet som inom den offentliga sektorn, sammanlagt 25 till antalet, kommer att behövas.

Rekryteringsbehovet till den offentliga hälso- och sjukvården ser ut att minska i förhållande till fjolåret. Behovet av kategorin primärskötare, närvårdare m.fl. komma att ligga på motsvarande 23 helårstjänster. Behovet av sjukskötare, röntgenskötare m.fl., kommer däremot att vara mindre än det var i fjol (15), likaså behovet av överläkare, specialläkare m.fl. (10).

Vår prognos säger att det kommer att behövas rekryteras sammanlagt 22 ämneslärare och lektorer, dessutom kommer det att behövas motsvarande 18 helårstjänster av kategorin klasslärare och barnträdgårdslärare. 

Såväl inom det privata näringslivet, som inom den offentliga sektorn efterfrågas kontorspersonal, sammanlagt motsvarande 22 helårtjänster.

Lågkonjunkturen inom byggsektorn ser i år ut att slå hårt mot yrkeskategorin byggnadshantverkare och VVS:are. Vi räknar med att rekryteringsbehovet inte kommer att vara större än motsvarande 5 helårstjänster (att jämföra med 25 för ett år sedan).

Hela rapporten kan du läsa här.