Arbetsmarknadsbarometern 2011

Den sysselsatta arbetskraftens volym ökar igen

I år förväntas den sysselsatta arbetskraftens volym växa med cirka 1,4 procent vilket motsvarar hela 179 helårstjänster. Tillväxten förväntas vara snabbast inom den privata sektorn, 135 årsarbetsplatser eller 1,5 procent av den aktuella arbetsstyrkan i sektorn. Inom den offentliga sektorn beräknas arbetsstyrkan öka med 44 helårstjänster eller 1,2 procent. Situationen på arbetsmarknaden ger en bild av ett visst uppdämt rekryteringsbehov. Vid motsvarande tid ifjol beräknades arbetskraften minska med 0,5 procent eller 68 helårstjänster.

Arbetsmarknadsbarometern sammanställdes för första gången våren 2008. Vi har således kunnat följa utvecklingen från före finanskrisen, genom den djupa ekonomiska nedgången och ekonomins väg mot ny tillväxt. Trots att nedgången i ekonomin var omfattande såväl internationellt som nationellt så har arbetsmarknaden återhämtat sig bra.

Enligt barometern förväntas alla branscher förutom primärnäringarna växa under nuvarande 12-månadersperiod. Störst beräknas tillväxten vara inom företagstjänsterna, dvs företag som tillhandahåller tjänster till andra företag (cirka 50 helårstjänster) men även inom branschen transport och kommunikation räknar man med en betydande ökning av arbetsplatserna (32 helårstjänster) nu när ekonomin återhämtar sig. Andra branscher där ökningen beräknas vara över tio helårstjänster är övrig industri, finans- och försäkringsbranschen samt handeln.

Prognos över den sysselsatta arbetskraftens förändring i privat och offentlig sektor (antal helårstjänster)

Figurens centrala information kommenteras i texten.

Också det totala rekryteringsbehovet ökar

Prognosen för det totala rekryteringsbehovet, det vill säga nyanställningar som omfattar såväl ersättande som nya tjänster, bekräftar bilden av en relativt snabbt växande arbetsmarknad. Det samlade rekryteringsbehovet beräknas uppgå till 683 personer eller 5,3 procent av arbetsstyrkan. Av det totala rekryteringsbehovet kommer enligt prognosen 474 helårstjänster att behövas inom det privata näringslivet och 210 helårstjänster inom den offentliga sektorn (avrundade värden). Det är en betydande ökning jämfört med situationen vid motsvarande tid år 2010 då det totala rekryteringsbehovet i den privata sektorn beräknades uppgå till 364 helårstjänster och i den offentliga sektorn till 159 tjänster.

Inom näringslivets branscher förväntas det totala rekryteringsbehovet vara störst inom transport och kommunikation (cirka 160 helårstjänster), som också totalt sett har den största sysselsättningsandelen inom den privata sektorn. Även inom företagstjänsterna beräknas det samlade rekryteringsbehovet vara stort (cirka 90 helårstjänster). Det här är en typisk tillväxtbransch där vi kan förvänta oss väsentligt rekryteringsbehov trots att avgångarna inte är så stora.

Andra branscher där behovet av ny och ersättande arbetskraft förväntas vara omfattande är handeln (motsvarande 48 helårstjänster) och hotell- och restaurangbranschen (46 helårstjänster). För de här branscherna är personalomsättningen ofta betydande, bland annat till följd av branschernas säsongskaraktär. Därför är även det totala rekryteringsbehovet i genomsnitt högt.

Inom den offentliga sektorn är det totala rekryteringsbehovet störst inom den kommunala sektorn, motsvarande 120 helårstjänster eller 6,2 procent av arbetsstyrkan i sektorn. Inom hela landskapsförvaltningen beräknas det samlade rekryteringsbehovet uppgå till 80 helårstjänster vilket motsvarar 4,8 procent av arbetsstyrkan. Slutligen inom statssektorn har man beräknat behovet till motsvarande 10 helårstjänster eller 5,8 procent av den aktuella arbetsstyrkan.

Om vi ser på vilka yrken och yrkeskategorier som är de mest efterfrågade våren 2011 kan vi konstatera att försäljare och butikskassörer är den yrkeskategori som förväntas vara den mest efterfrågade (motsvarande 63 helårstjänster). Därefter följer kockar, restaurang- och storhushållspersonal (51 helårstjänster) och yrken inom fastighetsskötsel, städning och köksbiträden (49 helårstjänster.) Efterfrågan inom samtliga dessa yrkesgrupper har förväntats växa under de två senaste åren.

Barometern visar också på en betydande ökning av det förväntade rekryteringsbehovet för serveringspersonal samt specialister inom data, teknik och naturvetenskap (46 helårstjänster vardera). Särskilt efterfrågade är olika slag av dataspecialister. Den senast nämnda gruppen är även den mest efterfrågade bland yrkesgrupper som kräver utbildning på högskolenivå.

Inom flera av sjöfartsbranschens yrken beräknas efterfrågan vara fortsatt hög. Prognosen för efterfrågan på däcksmanskap och maskinpersonal uppgår till 34 helårstjänster i år medan behovet av kaptener, styrmän och maskinbefäl enligt prognosen motsvarar 29 tjänster.

Också rekryteringsbehovet för de stora yrkesgrupperna inom vårdsektorn beräknas öka det närmaste året. Efterfrågan på yrkeskategorin primärskötare, närvårdare, barnskötare, hemvårdare m.fl. ser enligt barometern ut att öka och motsvarar i år 42 helårstjänster. Behovet av olika slag av sjukskötare inklusive överskötare och avdelningsskötare har bedömts uppgå till drygt 20 helårtjänster det inkommande året, också det är en ökning jämfört med ifjol. Efterfrågan på sjukhus-/vårdbiträden förväntas öka och efterfrågan på olika slag av läkare, specialläkare, tandläkare och veterinärer har beräknats motsvara sammantaget 12 helårstjänster.

Inom det pedagogiska området visar barometern ett behov det kommande året på motsvarande 12 helårstjänster för klasslärare, nio ämneslärare och lektorer, sju speciallärare och sju barnträdgårdslärare (förskolelärare).

Flera yrkesgrupper upplevs svåra att få tag på

Bland de yrkesgrupper inom vilka arbetsgivarna inom näringslivet upplever att det är svårt att hitta kompetent personal finns flera grupper med teknisk kompetens på olika nivåer. Här nämns dataspecialister, el-, automations- och mätningsingenjörer och elektriker, VVS-ingenjörer och elmontörer, mekaniker och verkstadsmontörer och även svetsare. Från sjöfartssektorn efterlyses främst maskinbefäl. Inom andra delar av transportsektorn nämns chaufförer och inom byggsektorn fordonsförare. En yrkesgrupp som nämns av företag såväl inom hotell- och restaurang, som inom rederisektorn är kockar och kökspersonal.

Bland de yrkesinriktningar som framhålls som svåra att få tag på för offentliga sektorn finns flera av de yrkesgrupper som efterfrågas mest. Här nämns yrken som läkare och sjukskötare, närvårdare, socialarbetare och personliga assistenter, jurister, veterinärer, specialister inom det museala området, maskinförare, poliser samt lärare med vissa inriktningar och inte minst speciallärare. Även tekniska experter, ingenjörer samt chefer inom administration nämns som svåra att hitta kompetent personal till.

Hela rapporten kan du läsa här

En bildpresentation av rapporten finns bifogad nedan.

Publicerad 16.6.2011

Frågor besvaras av Katarina Fellman (katarina.fellman[at]asub.ax)