Arbetsmarknadsbarometern 2014

Svagt positiv ökning av den sysselsatta arbetskraftens volym i år

 

Utvecklingen på arbetsmarknaden fram till våren 2015 ser ut att präglas av en blygsam volymtillväxt men också av ett i förhållande till fjolåret något större rekryteringsbehov.

Den sysselsatta arbetskraftens volym öka förväntas öka med motsvarande 24 helårsverken, eller 0,2 procent. Tillväxten förväntas öka i förhållande till fjolåret, med 100 helårsverken inom den privata sektorn, eller 1,2 procent av den aktuella sysselsättningsvolymen. Däremot beräknas volymen inom den offentliga sektorn minska med 76 helårsverken motsvarande en tillväxt på -2,1 procent (se figuren nedan).  

FIGUR: Prognos över förändring (antal helårsverken) i den sysselsatta arbetskraftens volym i privat och offentlig sektor   

Figurens centrala information kommenteras i texten.  

Prognosen för det totala rekryteringsbehovet, det vill säga förväntade anställningar under året som omfattar såväl ersättande som nya tjänster, visar på en ökad omsättning av personal på arbetsmarknaden.            

Vi kommer enligt prognosen att se ett ökat rekryteringsbehov detta år i förhållande till fjolåret. I år motsvarar behovet 567 helårsverken eller 4,6 procent av arbetsstyrkan. Av det totala rekryteringsbehovet kommer enligt prognosen 388 helårstjänster att behövas inom det privata näringslivet (4,5 procent av arbetsstyrkan i sektorn) och 179 helårstjänster inom den offentliga sektorn (4,9 procent av arbetsstyrkan). 

       

Rekryteringsbehovet inom den privata sektorn

Inom näringslivets branscher förväntas detta år det totala rekryteringsbehovet vara störst inom branschen transport och kommunikation, med den totalt sett största sysselsättningsandelen inom den privata sektorn på Åland (107 helårstjänster, 3,8 procent). Merparten av det förväntade rekryteringsbehovet inom branschen står färje- och fraktrederierna för.

Rekryteringsbehovet inom hotell- och restaurang under innevarande år beräknas till 66 personårsverken, eller 13,4 procent av arbetsstyrkan. Proportionellt sett är personalomsättningen stor inom branschen, vilket också innebär att det årliga rekryteringsbehovet är stort i förhållande till antal anställda.

Arbetskraften inom branschen företagstjänster, där bland annat de flesta IT-företagen ingår förväntas öka i volym och man har därmed ett förhållandevis stort behov av att rekrytera personal. Det prognosticerade antalet rekryteringar är i år motsvarande 47 helårstjänster (5,1 procent av den nuvarande arbetsstyrkan). Rekryteringen till denna bransch som brukar betraktas som en tillväxtbransch minskar något i förhållande till förväntningarna för ett år sedan, enligt prognosen. Rekryteringsbehovet inom branschen personliga tjänster är proportionellt mindre och motsvarar 22 helårstjänster (3,8 procent). 

En bransch som är konjunkturkänslig och därmed har en stor personalomsättning är byggbranschen. Enligt prognosen kommer man där att behöva rekrytera motsvarande 42 helårstjänster (5,1 procent av den nuvarande arbetsstyrkan i branschen).  

Rekryteringsbehovet inom den offentliga sektorn 

Inom den offentliga sektorn är det totala rekryteringsbehovet störst inom landskapsregeringen som totalt beräknas ha ett samlat rekryteringsbehov uppgående till 93 helårstjänster motsvarande 5,9 procent av arbetsstyrkan, vilket på grund av större avgångar är klart större fjolårets. På den kommunala sidan förväntar man sig behöva rekrytera motsvarande 82 helårstjänster eller 4,4 procent av personalvolymen i sektorn, vilket mycket nära motsvarar det förväntade behovet för ett år sedan.       

Inom den statliga sektorn, slutligen, har man beräknat behovet till motsvarande 4 helårstjänster eller 2,7 procent av den aktuella arbetsstyrkan, vilket är en avsevärd minskning, bland annat en följd av anställningsstopp vid enheter som sjöbevakningen.    

Efterfrågan per yrkesgrupp

 De mest efterfrågade yrkesgrupperna våren 2014 är dels försäljare och butikskassörer, dels kundtjänstpersonal. Efterfrågan av den förstnämnda gruppen förväntas minska marginellt i förhållande till fjolåret för att i år motsvara 43 helårstjänster, vilket förmodligen avspeglar av den svaga konjunkturutvecklingen inom handeln. 

Det beräknade behovet av att rekrytera yrkesgruppen kundtjänstpersonal ligger i år på samma nivå (43 helårstjänster) som i fjol. Därefter följer yrkesgruppen kontorspersonal där behovet ökar starkt från motsvarande fem helårstjänster för ett år sedan till 33 för innevarande år.

Det förväntade behovet av hem-, hotell- och kontorsstädare m.fl. nära nog fördubblas i förhållande till fjolåret, till 30 helårsverken. 

Behovet av processarbetare inom industrin motsvarar detta år 27 helårstjänster.

Behovet av restaurang- och storhushållspersonal minskar till 25 helårstjänster, medan behovet av gruppen serveringspersonal ser ut att öka rejält i förhållande till fjolåret, närmare bestämt till 24 helårstjänster.

Yrkesgruppen specialister inom informations- och kommunikationsteknologi som rymmer olika slag av dataspecialister ser ut att minska något i år, närmare bestämt till motsvarande 24 helårstjänster. Gruppen är ändå fortsättningsvis den mest efterfrågade bland alla de yrkesgrupper som kräver utbildning på högskolenivå. 

När det gäller behovet att rekrytera de stora yrkesgrupperna inom hälso- och sjukvården visar barometern på en ökning jämfört med ifjol. Behovet av olika slag av sjukskötare bedöms uppgå till 22 helårstjänster under året. Även det förväntade behovet av att rekrytera läkare ökar till 17 helårstjänster detta år.

Efterfrågan på yrkeskategorin närvårdare, annan vårdpersonal och hemvårdare ser däremot enligt barometern ut att minska från motsvarande 25 till 15 helårstjänster.

Sjöfartsbranschen genomgår för tillfället en strukturomvandling, såväl inom torrfrakt- som färjesektorerna. Efterfrågan av personal till sjöfartsbranschen beräknas öka detta år. Prognosen gäller såväl för behovet av däcksmanskap, sjötrafikarbetare m.fl. som för sjöbefäl. Av den förstnämnda gruppen beräknas efterfrågan detta år ligga på 20 helårsverken och 10 för den andra. Även efterfrågan på maskinbefäl förväntas öka något.

Inom det pedagogiska området visar vår arbetskraftsbarometer ett sammantaget något ökande behov det kommande året. Efterfrågan på barnskötare och skolgångsbiträden beräknas motsvara 11 helårstjänster, på lågstadielärare nio samt fem gymnasie- och högstadielärare.

Slutligen kan vi notera att kategorin manuellt arbete ökar relativt sett inom ramen för den totala förväntade efterfrågan på arbetskraft inom den privata sektorn, från 24 till 31 procent från 2013 till 2014. Den ökningen sker i första hand i förhållande till kategorin kontors- och servicearbete

För att läsa hela arbetsmarknadsbarometern, klicka här.

 Publicerad:19 juni 2014