Bussiga stan? En enkätundersökning bland bussresenärerna i Mariehamn

På uppdrag av Tekniska verken inom Mariehamns stad har Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB) och Ålands yrkeshögskola utfört en undersökning om bussresandet i Mariehamn. Bussundersökningen består av tre delundersökningar som utfördes under tre perioder: en mellansäsongs- (april), en lågsäsongs- (juni) och en högsäsongsperiod (november). Syftet med enkätundersökningen är att dels tjäna som beslutsunderlag vid framtida förhandlingar med bussbolagen och för framtida beslut om resurser och eventuella avgifter för bussresor med Stadsbussen. Dels skall undersökningens resultat kunna ge vägledning för planering av kampanjer för bussåkandet inom staden.

Enligt bussbolagets statistik har antalet busspassagerare ökat kraftigt sedan gratisbussen infördes den första februari år 2000. Under 1999, då resor med Stadsbussen ännu var avgiftsbelagda, åkte ca 97.000 personer med Stadsbussen, medan antalet hade stigit till ca 226.000 personer år 2000 för att år 2001 uppgå till ca 307.000 passagerare. Under perioden januari-november 2002 hade nästan 3 procent fler åkt med bussen än motsvarande period år 2001 och 43 procent fler än motsvarande period år 2000. Det verkar alltså som om antalet passagerare under år 2002 har stabiliserat sig runt 2001-års nivå.

Enligt bussbolagets statistik åker barn och ungdomar mer buss än de vuxna, men de vuxnas andel av det totala antalet busspassagerare har ökat. Under de elva första månaderna år 2002 ökade antalet 18-64-åringar och 65 år fyllda med 76 respektive 60 procent jämfört med motsvarande period två år tidigare, medan ökningen av antalet passagerare under 18 år var 24 procent. Fortsättningsvis utgör dock barn och ungdomar under 18 år över hälften (51 procent) av Stadsbussens passagerare, medan andelen 18-64-åringar och 65 år fyllda ökat till 37 respektive 12 procent. Statistiken tyder på att det tar längre tid att ändra vuxna människors resvanor jämfört med barns och ungdomars.

Den största andelen av de tillfrågade uppgav att huvudorsaken till att de valt att åka buss den aktuella undersökningsdagen var att det var gratis (42 procent). Andra populära svarsalternativ var Tidtabellen passar mig (30 procent) och Rutten passar mig (24 procent). Fler män än kvinnor samt fler yngre än äldre uppgav att huvudorsaken var Det är gratis. Dessutom uppgav fler män än kvinnor samt fler äldre än yngre svarsalternativet Rutten passar mig.

Enligt undersökningens resultat uppgav de flesta svarande (80 procent) att de åker buss oftare nu jämfört med när Stadsbussen var avgiftsbelagd. De svarande verkar mest ha minskat på bilåkandet, 61 procent uppgav att de åker bil mer sällan nu eller inte alls, följt av cykelåkandet (45 procent) och promenerandet (32 procent). Över hälften av de tillfrågade åker buss nästan dagligen och ca en tredjedel 1-3 gånger/vecka.

Om avgifter på resor med Stadsbussen skulle återinföras år 2003, uppgav 72 procent att de skulle minska på sitt bussåkande eller sluta åka buss helt. Ungdomarna verkar vara mest priskänsliga, medan majoriteten av de 65 år fyllda passagerarna uppgav att de skulle åka buss lika ofta som förut. Dessutom visar resultatet på att en större andel av männen jämfört med kvinnorna skulle minska på sitt bussåkande om avgift införs.

Närmare upplysningar om rapporten ger direktör Katarina Fellman (tel 25492). Dessutom kan uppdragsgivaren genom tekniska chefen Kai Söderlund (tel. 5310) ge mer information om vilka slutsatser som kan dras samt hur undersökningens resultat skall användas.

Hela rapporten kan du läsa här.