Definition och nyckeltal för kommuner i svår ekonomisk ställning

En jämförelse av den svenska och finländska lagstiftningen samt förslag till system för Åland

Denna promemoria över hur kommuner i ekonomisk obalans, så kallade ”kriskommuner”, kan definieras har tagits fram på uppdrag av Ålands landskapsregering. Nyckeltal och gränsvärden föreslås anpassade för Åland, med avseende på fyra respektive 16 kommuner. Med fyra kommuner avses de kommuner som definieras i Landskapslag 2019:28. Uppdraget framgår av Bilaga 1.

En granskning av lagstiftningen i Finland och Sverige samt analys av en rad nyckeltal för de åländska kommunerna mynnar ut i följande förslag. Om endera av nyckeltal 1–2 uppfylls, eller att båda nyckeltalen 3–4 uppfylls två år i rad, anses kommunen fylla kriteriet för kriskommun.

  • Nyckeltal 1: Underskott i balansräkningen bör åtgärdas inom fyra år, om inte åtgärdat inom fyra år så anses kommunen vara i kris.
  • Nyckeltal 2: Om underskottet i balansräkningen är tillräckligt stort ett år, minst 500 euro per invånare, ska kommunen se det som en uppmaning att se över sin ekonomi, en så kallad ”varningslampa”. Om underskottet två år i följd är tillräckligt stort, år 1> 500 euro per invånare och år 2> 1000 euro per invånare, anses kommunen vara i kris.
  • Nyckeltal 3: Årsbidrag i förhållande till avskrivningar i kommunens koncernresultaträkning mellan 100 procent och 90 procent utgör en varningslampa, och under 90 procent faller kommunen under krisgränsen.
  • Nyckeltal 4: Soliditet mellan 70 och 50 procent anger varningslampa, och under 50 procent faller kommunen under krisgränsen

Gränsvärdena som föreslås går att diskutera och reflektera över, och det blir slutligen en politisk fråga exakt var gränserna ska sättas.

För provberäkningsåren 2014–2018 klassificeras ingen av de fyra kommunerna som kriskommun. För provberäkningsåren 2014–2018 uppfyller alla 16 kommuner för något år gränsen för ”varningslampa” eller kris för något av nyckeltalen. Lumparland är enda kommun som skulle ha klassificerats som kriskommun under den aktuella perioden.
Huruvida något utvärderingsförfarande, delårsrapporter, eller liknande ska omfattas i den åländska modellen ingår inte i detta uppdrag.

Katarina Fellman

+358 (0)18 25492
fornamn.efternamn[at]asub.ax

Robert Lönnqvist

+358 (0)18 25481
fornamn.efternamn[at]asub.ax