Ekonomisk översikt hösten 2016

Något avmattad BNP-tillväxt detta år

ÅSUB bedömer att utsikterna för det privata näringslivet har dämpats något i förhållande till hur det såg ut på våren. I det privata näringslivet som utgör ungefär 80 procent av ekonomin kan vi sedan 2014 se en avtagande tillväxt av såväl den samlade omsättningen som den totala lönesumman. Till detta kommer en offentlig sektor som krymper något över perioden. Vi ser ut att få en dämpad aktivitet och tillväxt i den åländska ekonomin detta år.

En svag tillväxt i Finland och en avmattad tillväxt i Sverige de närmaste två åren håller tillbaka efterfrågan för åländska varor och tjänster. Ett fortsatt jämförelsevis lågt pris på bunker och drivmedel motverkar nergången. Tillväxten för den globala ekonomin har reviderats ner sedan försommaren. I dagsläget förväntas tillväxten för världsekonomin enligt Europeiska Centralbanken (ECB) stanna på 3,0 procent innevarande år, för att stiga till 3,5 nästa år.

Kostnads- och prisutvecklingen och hushållens disponibla inkomst på Åland följer nära utvecklingen i Finland. Den åländska ekonomin har hämmats av den svaga finländska utvecklingen efter finanskrisen 2008. Den finländska ekonomin fortsätter att lida av en svag exportefterfråga på industrivaror och av en svag konkurrenskraft. Ett högre kostnadsläge än i konkurrerande länder under en längre tid har påverkat exportmöjligheterna negativt. Till detta kommer en låg investeringstakt som tynger.

Enligt vår prognos hamnade den åländska BNP-tillväxten på 2,4 procent förra året och växer i år i samma takt som den finländska; med blygsamma 1,0 procent. Svag reallöneutveckling dämpar hushållens konsumtion. Något stigande bränslepriser gör att den årliga inflationen stiger till 0,5 procent i år.

Flyttningsnettot hittills under året har varit starkt. Utgående från de preliminära uppgifterna från befolkningsregistercentralen bedömer ÅSUB att befolkningstillväxten hamnar i spannet plus 160 till 200 personer för 2016.

Trenden i det relativa arbetslöshetstalet har varit uppåt efter 2008 (se Tabell 1). Trots att vi förmodligen nu gått in i en period med sjunkande deltagandegrad på arbetsmarknaden, och möjligen också en minskande arbetskraftsinvandring, ser arbetslösheten inte ut att minska detta år, utan den stannar liksom ifjol på 3,8 procent.

Tabellens centrala information kommenteras i texten.

Den offentliga ekonomin
Samfundsskatterna för 2015 väntas öka med knappt 60 procent för de åländska kommunerna, vilket är klart högre än för alla Finlands kommuner sammantaget. I år beräknas summan av klumpsumman och skattegottgörelsen stiga till 230,4 miljoner euro och 2017 till 246,3 miljoner euro.

Det privata näringslivet - utvecklingen i branscherna i korthet
Bunkerkostnaderna är fortsättningsvis låga men vi väntar att de stiger med cirka 25 procent de närmaste två åren. Passagerarrederierna sammantagna kommer att visa en något minskad omsättning och försämrat rörelseresultat för 2016 i förhållande till fjolåret. En svag krona och svag köpkraftsutveckling hos de finländska hushållen gör att det blir svårt att öka kundunderlaget. Omsättningstillväxten inom transportbranschen som helhet mattas något i år.

Hotell- och restaurangbranschen har under de två senaste stärkt sin omsättningstillväxt och kommer även i år av allt att döma överskrida långtidsmedelvärdet.

Handelsbranschen som helhet utvecklas svagt i första hand beroende på nergången i postorderverksamheten, och nergången i priset på drivmedel.

Den internationellt inriktade delen av försäkringsverksamheten möter fortsättningsvis hård konkurrens och överkapacitet. Bankerna har registrerat en avmattad placeringsverksamhet, särskilt avseende värdepapperhandeln.

Den nominella tillväxten av den totala omsättningen inom branschen företagstjänster låg på 5 procent och även i år pekar prognosen på en tillväxt över långtidsgenomsnittet. Inom branschen personliga tjänster har omsättningstillväxten ökat rejält under de två första kvartalen 2016.

Livsmedelsindustrin är inne i en tuff period med en krympande omsättning, medan den övriga industrin haft en något starkare utveckling.

Byggbranschens omsättningstillväxt har mattats snabbt hittills under året.

Hela den ekonomiska översikten kan läsas här.

Publicerat den 31 oktober 2016

Johan Flink

+358 (0)18 25580
fornamn.efternamn[at]asub.ax