Ekonomisk översikt hösten 2018

Den finländska konjunkturen har redan kulminerat - Åland ser ut att missa uppgången

Den finländska konjunkturen kulminerar i år med en tillväxt runt 3,0 procent. Åland är inte i fas med den övriga finländska konjunkturen. BNP-tillväxten var enligt våra prognoser 0,5 procent förra året och ser ut att bli på samma nivå i år. Omsättningstillväxten har varit något svagare än i fjol i majoriteten av näringslivets branscher. Det råder dock en viss osäkerhet om hur sommarens siffror för färjerederierna fallit ut. Den offentliga sektorns produktionsvärde ökar i år.

Inflationen beräknas hamna på 1,2 procent och arbetslösheten kring 3,7 procent. Den privata konsumtionens tillväxt ökar något i år och nästa år.

De åländska kommunernas samfundsskatter för 2017 förväntas ha ökat med cirka 5,0 procent. I år beräknas summan av klumpsumman och skattegottgörelsen bli 262,2 miljoner euro och 2019 ligga kring 257,0 miljoner euro.

Nyckeltal för konjunkturen hösten 2018 NY

Omsättningen i det privata näringslivet beräknas minska i år (-0,4 procents tillväxt) medan lönesumman ökar med cirka 2,5 procent. Den fortsatta försvagningen av kronan minskar passagerarrederiernas försäljning till svenska kunder. Rörelsevinster påverkas i år negativt av bunkerkostnader, som stigit med en tredjedel i förhållande till fjolåret, men som stiger endast marginellt nästa år. Omsättningstillväxten inom transportbranschen som helhet stärks något (till 0,4 procent) i förhållande till fjolåret. Hotell- och restaurangbranschens samlade omsättning ser enligt preliminära uppgifter ut att öka med 3,2 procent i år jämfört med fjolåret. Den branschövergripande landturismen hade under de två första kvartalen en svag med gradvis något starkare tillväxt av omsättningen. Inom handelsbranschen ökar inte den totala omsättningen i reella termer enligt den registerbaserade prognosen.

Den internationellt inriktade försäkringsverksamheten fortsätter att präglas av hård konkurrens, överkapacitet, tilltagande volatilitet, ständigt ökande krav på riskbedömning. Bankernas rörelseresultat för 2018 förväntas som för fjolåret (2017), eller bättre. Omsättningen inom branschen företagstjänster ökade starkt förra året men mattas av i år till under långtidsgenomsnittet. Personliga tjänster, inklusive momsbelagda speltjänster, utvecklas åt andra hållet, med en rejäl uppgång i tillväxten detta år.

Omsättningstillväxten för den åländska livsmedelsindustrin ser ut att bli svag, medan den övriga industrin efter en stark tillväxt på 7,4 procent förra året, ser ut att få en avmattning i tillväxten till 1,9 procent.

Efter en knappt positiv tillväxt i fjol (2017) ser det ut som om vi i år får en minskning av omsättningen inom byggbranschen.

Odlare av spannmål, potatis, lök, sallad, kål, djurfoder m.m. liksom kött- och mjölkproducenter, kan komma att få en nergång i förädlingsvärdet på flera tiondelar. Konsumenterna får troligen räkna med höjda livsmedelspriser under vintern. Den del av primärnäringarna som är momsbelagd, främst äppel- och fiskodling får en fortsatt god omsättningstillväxt.

Hela konjunkturöversikten för hösten 2018 finns tillgänglig nedan:

Johan Flink

+358 (0)18 25580
fornamn.efternamn[at]asub.ax