EU-medlemskapets effekter på den åländska ekonomin i ett internationellt perspektiv

Denna studie presenterar en preliminär kartläggning av EU-medlemskapets effekter på den åländska ekonomin med fokus på effekterna för det privata näringslivet. Rapporten utgör en förstudie som syftar till att skapa underlag för en kommande fördjupad undersökning som är planerad att utföras under våren 2005.

Rapporten konstaterar att i och med det så kallade skatteundantaget ställdes två former av samhälleliga nyttigheter mot varandra. Ett effektivt och billigt sjötransportsystem ställdes mot ett smidigt regelsystem för transaktioner över gränserna.

En genomgång av öars och autonomiers status inom EU visade att de villkor Åland fick vid sin anslutning inte var helt unika. EU:s mål om harmonisering bedöms inte utgöra något hot mot Ålands särställning. Unionens policy är att stöda insulära territorier och det förefaller osannolikt att man skulle försätta den åländska ekonomin i en situation där landskapet riskerade en stark ekonomisk tillbakagång.

Studien visar också att ålänningarna har ökat sin levnadsstandard (mätt i BNP per capita) under EU-medlemskapets tid, men att styrkan i denna positiva trend varit något svagare än för genomsnittet för de tolv Euroländerna. Ålands försprång gentemot Finland som helhet har också gradvis minskat. Det visade sig dessutom att Ålands försprång i BNP per capita minskade i tider av nedåtgående konjunktur.

Ålands varuhandel med länder utanför Finland utgör endast 16 procent av BNP och en tredjedel av den totala handeln med varor över Ålands gränser. Det sammantagna värdet av tjänste- och varuhandeln uppskattas till ca 150 procent av Ålands samlade produktion. Tjänsteexporten dominerar alltså starkt, redan vid tiden för EU-inträdet stod sektorerna handel, hotell och sjötransporter sammanlagt för ca två tredjedelar av det privata näringslivets samlade exportvärde.

Tillverkningsindustrin (livsmedelsindustrin frånräknad) är exportintensiv i jämförelse med andra branscher. Hälften av sektorns export går till marknader utanför Finland och Sverige. Den har behållit sin relativa andel av det privata näringslivets export under tiden för EU-medlemskapet, vilket tyder på att skattegränsen inte i någon större utsträckning hämmat dess försäljning utanför Åland.

EU-medlemskapet har inte i någon nämnvärd omfattning inverkat på det åländska näringslivets exportintensitet eller på utlandsmarknadernas geografiska spridning. Näringslivet är starkt fokuserat på närområdet och då i synnerhet på den finländska marknaden. Varken potentialen hos den svenska marknaden eller EU-marknaden i övrigt förefaller utnyttjas. Rapporten bedömer preliminärt att förutom de specifika effekterna av skatteundantaget så har effekterna av EU-medlemskapet på den aggregerade ekonomins nivå varit relativt små.

Rapporten avslutar med att peka framåt mot två områden som bedöms vara av särskilt intresse för fördjupad forskning:
(1) Den nya åländska internationella politiska ekonomin och EU: sårbarhet eller möjlighet? Vari ligger den åländska ekonomins sårbarhet respektive utvecklingspotential i ett EU-sammanhang? Vilket ekonomiskt-politiskt manöverutrymme har Åland kunnat tillägna sig i och med EU-medlemskapet? Vad är den ekonomiska innebörden av förskjutningen av den politiska tyngdpunkten till den övernationella nivån? Vad skulle kunna göras för att stärka självstyrelsens manöverutrymme härvidlag?
(2) EU och det åländska näringslivet. Vad har EU betytt för enskilda åländska företag? Vilken outnyttjad potential till marknadsexpansion finns? Vilka institutionella och strukturella hinder begränsar åländska företags internationella handelsutbyte? Hur har EU inverkat på företagens investeringsbeslut, teknologiska uppgradering, deras organisation av produktionen, etc. Kunskapen om EU-medlemskapets effekter på näringslivet skulle fördjupas bland annat genom fallstudier av enskilda branscher eller företag. Syftet skulle vara att kartlägga vilka möjligheter respektive begränsningar medlemskapet innebär för det åländska näringslivet.

Vill du läsa hela rapporten klicka här.