Företagsrådgivningen vid Ålands Handelskammare och Ålands Företagareförening - En utvärdering

Utvärdering av företagsrådgivningen vid Handelskammaren och Företagareföreningen

ÅSUB har på uppdrag av Landskapsregeringens näringsavdelning granskat den samhällsfinansierade företagsrådgivningen vid Ålands Handelskammare (ÅHK) och Ålands Företagareförening (ÅFF). ÅSUBs rapport visar att den granskade rådgivningen är relativt omfattande, och därtill en bland de berörda entreprenörerna i allmänhet uppskattad verksamhet. Överlappningar finns dock mellan verksamheten inom i de två föreningarna. Det föreligger därför viss risk för dubbleringar av den offentligt finansierade rådgivningsverksamheten.

Det är också svårt att med nuvarande upplägg dra en tydlig gräns mellan den rådgivningsverksamhet som uppdraget faktiskt gäller och andra typer av liknande företagsservice. Det kan därför inte uteslutas att en del av den verksamhet som egentligen ligger utanför regeringsuppdraget, och därför borde finansieras av medlemsföretagen eller andra typer av intäkter, i viss mån subventioneras.

Med nuvarande upplägg är det inte heller möjligt för de två berörda organisationerna att i någon större utsträckning aktivt följa upp de uppställda målen om exporttillväxt samt regional fördelning av rådgivningsinsatserna. Ingen systematisk styrning av rådgivningen till de berörda målgrupperna (t ex exportföretag, landsbygds/skärgårdsföretag) sker därför idag.

De små möjligheterna att styra insatserna till väl fokuserade målgrupper bland nyföretagare och entreprenörer är ett klart problem. Detta leder nämligen till att resurserna i huvudsak används för enklare former av allmän information om hur man startar företag. Den andel av verksamheten som går till mer kompetenskrävande satsningar på nya företag i framtida tillväxtbranscher, nya innovativa produkter och entreprenörer med stor exportpotential blir därmed för liten för att verksamheten skall kunna få den positiva effekt på näringslivets bredd och långsiktiga tillväxtpotential som finansiären och uppdragsgivaren förutsätter.

ÅSUBs rekommendationerna är indelade i två delar: en gällande den mer övergripande utformningen av den näringslivsinriktade konsulent- och rådgivningsservicen som helhet, och en med fokus på rådgivningsverksamheten vid ÅHK och ÅFF.
(1) Ta ett helhetsgrepp på den samhällsstödda företagsrådgivningen!
För att åstadkomma en genomtänkt och mer målinriktad struktur på den företagsinriktade rådgivningsverksamheten rekommenderas att landskapsregeringen utarbetar och antar ett strategidokument som tydligt klarlägger:

- den näringspolitiska bakgrunden till och syftet med företagsrådgivningen

- den offentliga respektive den privata sektorns ansvar

- de viktigaste målgrupperna för verksamheten

- de aktörer som är mest lämpade för att ansvara för den konkreta rådgivningsverksamheten

(2) Fokusera på nyskapande affärsidéer!
Det saknas en tydlig fokus på nyskapande affärsidéer i den landskapsfinansierade verksamheten vid ÅFF och ÅHK. För att uppnå en kraftsamling i verksamheten som gör att den faktiskt skulle en mer påtaglig betydelse för den långsiktiga ekonomiska utvecklingen på Åland krävs sannolikt följande fem åtgärder:

- Omformulera villkoren för stödet till den samhällstödda företagsrådgivningen så att huvuddelen av finansieringen öronmärks för innovativa nysatsningar (nya produkter och marknader).

- Förlägg rådgivningen till en kraftfull institutionell miljö (helst i gemensamma lokaler!) som har som enda uppgift att granska, sortera ut och stödja långsiktigt hållbar förnyelse av det åländska näringslivet (t ex ÅUAB, ÅTC/Växthuset).

- Se till att denna operativt inriktade miljö har goda kontaktytor till alla relevanta aktörer när det gäller rådgivning om t ex bolagsbildning, beskattning, offentliga investeringsstöd etc.

- Introducera kompletterande, alternativa, instrument för rådgivningen (t ex produktspecifika rådgivningspaket och resurser för upphandling av externa experttjänster)

- Bibehåll en mindre del av den nuvarande rådgivningen som en form av offentligt subventionerad allmän information om villkoren för företagande och nyetableringar på Åland vid ÅHK och/eller ÅFF.

Hela rapporten kan du läsa här.