Förhandsbedömningar av Ålands EU-program 2007-2013. Regional konkurrenskraft och sysselsättning. Landsbygdens utveckling

Efter offentlig upphandling erhöll ÅSUB tidigare i år i uppdrag av den åländska regeringen och EU-kommissionen att genomföra en förhandsgranskning av EU-programmen regional konkurrenskraft och sysselsättning (två operativa program) samt ett utvecklingsprogram för landsbygden.

Syftet med förhandsgranskningen - en s.k. ex ante evaluering - var att säkra kvalitén på det kommande programmet med avseende på EUs bestämmelser samt de konkreta behov som programmet skall fylla i sin specifika åländska kontext. Bedömningen biläggs också de program som skickas in för granskning och slutligt godkännande av EU-kommissionen i Bryssel.

I den här ÅSUB-rapporten redovisas resultatet från förhandsevalueringen. För vart och ett av programmen redovisas dels hur man har arbetat med ett antal generella frågor som är betydelsefulla i alla strukturfondsprogram. För det andra redovisa de viktigaste av de evaluerarsynpunkter som framkommit under arbetets gång och hur detta påverkat utformningen av föreliggande programtext.

Hela rapporten kan du läsa här.