Framtida finansiella relationer mellan Åland och Finland

 

Dagens finansieringssystem är relativt stabilt, men Åland genererar relativt mycket indirekta skatter som inte ingår i skattegottgörelsen

ÅSUBs rapport ”Framtida finansiella relationer mellan Åland och Finland - Beräkningar för ekonomiska utfall av olika reformalternativ” är ett led i det arbete som statsrådet i Finland initierade 19 september 2013 genom att tillsätta en Ålandskommitté (2013) för att modernisera självstyrelsesystemet och självstyrelselagen för Åland.  Kommitténs uppdrag innefattar bland annat att föreslå åtgärder för att utveckla den ekonomiska självstyrelsen. Presidiet för Ålandskommittén beslöt 23.2.2015 enligt kommitténs uppdrag att utse en finansiell utredningsgrupp. Den föreliggande rapporten beställdes från ÅSUB av denna finansiella utredningsgrupp. Rapporten har tidigare publicerats som bilaga till det betänkande som den finansiella utredningsgruppen lämnat till Ålandskommittén 2013 (12.10.2015).  Rapportens innehåll och inriktning är därmed intimt förknippade med de kunskapsbehov som utredningsgruppen haft under arbetets gång.

Rapporten beräknar utfallet av olika hypotetiska system för finansieringen av självstyrelsen.  De alternativa finansieringsmodellerna tar avstamp från dagens system med mindre eller större variationer. Kalkylerna görs både med historiska siffror (1993-2013) och framåt i tiden med hjälp av framtidsscenarier fram till år 2025. Eftersom framtidens ekonomiska utveckling är högst osäker har de olika finansieringsmodellerna kombinerats med olika alternativ för ekonomins och befolkningens tillväxttakt.  Detta resulterar i sammantaget över 20 olika framtidsbilder. I framtagningen av framtidsscenarierna har vi använt oss av ÅSUBs numeriska jämviktsmodell för Åland.

Vi hoppas att rapporten är av intresse även för den bredare allmänhet som vill ha en inblick i en del av det förberedande arbete som ingår i moderniseringen av finansieringssystemet mellan Åland och Finland.

Hela publikationen kan du läsa här.

Publicerad 1 december 2015.

Information om publikationen ger Jouko Kinnunen, jouko.kinnunen[at]asub.ax eller Katarina Fellman, katarina.fellman[at]asub.ax.